Redusere klimagasser i kjøttproduksjon

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) er det mulig å redusere utslipp fra husdyrsektoren globalt med opp mot 30 prosent ved å ta i bruk produksjonsmetoder som allerede finnes.

Det er en direkte sammenheng mellom klimagassutslippsintensitet og hvor effektiv ressursbruken er. Et eksempel er hvor mye ressurser som går inn i husdyrproduksjonen per enhet spiselig eller ikke-spiselig vare.

For husdyrproduksjonssystemer representerer utslipp av lystgass, metan og karbondioksid også tap av nitrogen, energi og organisk materiale. Tapene svekker effektiviteten og produktiviteten. Mulige tiltak for å redusere utslippene er derfor i stor grad basert på metoder som forbedrer produksjonseffektiviteten per dyr og per besetning.

I sine rapporter trekker FNs klimapanel og FAO fram en del viktige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra landbruket på globalt nivå.

  •  For drøvtyggere – hovedsakelig storfe – ligger det største potensialet i å forbedre effektiviteten på dyr- og besetningsnivå. Bedre fôr og fôringsteknikker kan redusere mengden metan som dannes under fordøyelsen og mengden metan og lystgass som slippes ut fra gjødsel.
  • Bedre beitebruk kan forbedre produktiviteten og føre til karbonlagring i jord, noe som kan bidra til å balansere utslippene fra husdyrsektoren.
  • Forbedret avl og tiltak for bedre dyrehelse betyr færre og mer produktive dyr.
  • For enmaga dyr er riktig fôring, avl og bedre dyrehelse måter å redusere utslippene på. Å bytte til fôr som er produsert med mindre energi og ved hjelp av mer bærekraftige energikilder vil bidra til ytterligere kutt i utslipp.
  • Forbedret gjødselhåndtering som tar vare på næringsstoffer og energi.