Redusere utslipp i husdyrproduksjon

Det er en direkte sammenheng mellom intensiteten i klimagassutslipp og hvor effektiv ressursbruken er. Mulige tiltak for å redusere utslippene er derfor i stor grad knyttet til forbedret produksjonseffektivitet per dyr og per besetning.

Globalt sett er det anslått at ca. to tredjedeler av klimagassutslippene fra jordbruket kommer fra husdyrsektoren. FNs klimapanel peker på at det har stor betydning hvilken beregningsmetode som benyttes ved utregning av de ulike sektorenes klimagass- utslipp. Valg av beregningsmetode gir spesielt store utslag for sektorer som slipper ut metan og lystgass.

I sine rapporter trekker FNs klimapanel og FAO fram en del viktige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser fra landbruket på globalt nivå:

  • For drøvtyggere – hovedsakelig storfe – ligger det største potensialet i å forbedre effektiviteten på dyr- og besetningsnivå. Bedre fôr og fôringsteknikker kan redusere mengden metan som dannes under fordøyelsen og mengden metan og lystgass som slippes ut fra gjødsel.
  • Forbedret avl og tiltak for bedre dyrehelse betyr færre og mer produktive dyr.
  • Forbedret gjødselhåndtering, som tar vare på næringsstoffer og energi fra gjødsla.
  • Bedre og økt beitebruk kan forbedre produktiviteten og føre til karbonlagring i jord, noe som kan bidra til å balansere utslippene fra husdyrsektoren
  • For enmaga dyr er riktig fôring, avl og bedre dyrehelse måter å redusere utslippene på. Å bytte til fôr som er produsert med mindre energi og ved hjelp av mer bærekraftige energikilder vil bidra til ytterligere kutt i utslipp.