Kjøttforbruk

Hver nordmann spiser i gjennomsnitt 53,3 kg kjøtt i året. Når det gjelder inntak av rødt kjøtt, spiser vi gjennomsnittlig 41,1 kg i året, eller 113 gram om dagen.

Animalia beregner hvert år hvor mye kjøtt hver innbygger spiser. For å gjøre dette tar man hensyn til det vi ikke kan spise på et dyr. Dette er både bein, hud og noe fett. I tillegg tar man i beregningene høyde for svinn. På den måten får man den mengden vi faktisk inntar. Dette tallet vil derfor være lavere enn for eksempel tall fra Helsedirektoratet hvor dette ikke er tatt hensyn til.

Beregningene viser at reelt totalforbruk av kjøtt var på 281 019 tonn i 2017. Dette tilsvarer beregnet gjennomsnittlig forbruk på 53,3 kg rødt og hvitt kjøtt per innbygger i året. Per dag tilsvarer dette omtrent 146 gram kjøtt per innbygger.

Inntaket av rødt kjøtt rett over anbefalingene

Rødt kjøtt inkluderer kjøtt fra svin, storfe, sau/lam og geit. I 2017 var inntaket av rødt kjøtt på 41,1 kg i året, noe som tilsvarer et daglig inntak på omtrent 113 gram rødt kjøtt. Vi spiser mest svinekjøtt, deretter storfekjøtt.

Inntaket er beregnet i rå vare, noe man må ta høyde for dersom man skal sammenligne tallene med kostrådene. Skal man sammenligne tallene for rå vare mot de nasjonale kostrådene, må dette gjøres opp mot 700-750 gram.  Kostrådet på 500 gram per uke er angitt som spiseferdig kjøtt, dvs. spiselig og ferdig tilberedt kjøtt. Dette tilsvarer altså ca. 700-750 gram rå vekt.

Inntaket av rødt kjøtt ligger ca. 6 gram, eller en skive med kjøttpålegg over anbefalingene i de offentlige kostrådene som anbefaler maks 107 gram rødt og bearbeidet kjøtt per dag.

Les mer om kostrådene

Økt forbruk av fjørfe

Fra 1990-tallet og frem til i dag har kjøttforbruket økt som et resultat av gradvis høyere forbruk av fjørfe og svin, samt en noe økning i forbruk av storfe. I perioden 2008–2017 har det beregnede årlige inntaket av rødt kjøtt ligget mellom 39,5 og 42,2 kg per person. 

Norge sammenlignet med andre land

Det er vanskelig å finne tall som er direkte sammenlignbare med andre land når det gjelder reelt kjøttforbruk. For sammenligning bruker man ofte engrostall. Engrostall er ofte det beste en har til dette. Nordmenn brukte i snitt totalt 69,69 kilo rødt og hvitt kjøtt regnet i engrosvekt (inkl. bein m.m) i 2013, mens svenskene lå ti kilo over oss, med 79,63 kilo. Tall fra FAO i 2013, som er de nyeste tallene man har, viser at det norske kjøttforbruket lå lavere enn både det svenske, danske, tyske, franske, finske, amerikanske og engelske kjøttinntaket.

Ser man på utviklingen av kjøttforbruket var økningen fra 2008 til 2017 på beskjedne 1.7 prosent. I 2008 spiste nordmenn 52,4 kilo, mot 53,3 kilo i 2017, og forbruket av rødt kjøtt var 1,5 kilo lavere i 2017 sammenlignet med 2008.

Vi ønsker å velge norsk, og ta hensyn til miljø, bærekraft og dyrevelferd

Mer omfattende forbrukerundersøkelser bekrefter at norsk opprinnelse er et viktig kriterium og at folk først og fremst oppgir ønske om å støtte norsk landbruk og man forbinder norsk matproduksjon med høy mattrygghet. Folks bevissthet rundt dyrevelferd øker og flere oppgir at dyrevelferd er viktigere enn hensynet til miljø når de velger kjøtt- og eggprodukter. Men også bærekraft-, klima- og miljøperspektivet styrker sin posisjon hos forbruker og man oppgir å være mest bevisst slike hensyn ved innkjøp av kjøtt og grønnsaker