Go'mørning

Norwegian Airways-prosjektet kartlegger luftveisinfeksjoner

Luftveisinfeksjon hos storfe er globalt det største sjukdomsproblemet i kjøttproduksjonen og hos kalv i mjølkeproduksjon. Fotograf: Animalia/ Caroline Roka

Penicillin er førstevalget ved behandling av luftveisinfeksjoner hos storfe. Men vellykket behandling forutsetter at bakteriene er følsomme. Prosjektet «Norwegian Airways» skal kartlegge hvilke bakterier som forårsaker luftveisinfeksjoner hos storfe i Norge og om det forekommer resistens mot antibiotika.

Prosjektet vil også skaffe bedre kunnskap om hva som avgjør om dyra blir sjuke, smittedynamikk, ulikheter mellom kjøttfe og melkeku, og det skal utvikles bedre metoder for å undersøke årsaken til luftveisinfeksjoner. Veterinærinstituttet leder prosjektet med NMBU, Animalia, Tine og Geno som samarbeidspartnere.

Antibiotikabruk og resistente bakterier

Luftveisinfeksjon hos storfe er globalt det største sjukdomsproblemet i kjøttproduksjonen og hos kalv i mjølkeproduksjon. Det har negative konsekvenser for økonomi og dyrevelferd. Sjukdom hos dyra fører til økte utslipp av klimagasser fra landbruket gjennom blant annet økt fôrforbruk og tidligere ut- rangering. Internasjonalt brukes det store mengder bredspektrede antibiotika, både til behandling og forebygging, og multiresistente bakterier er vanlige. Norge er i en unik situasjon ved at smalspektrede penicilliner fortsatt ser ut til å være effektive. Dette hviler på to forhold; at de vanligst forekommende bakteriene er penicillinfølsomme og fravær av Mycoplasma bovis.

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis er utbredt globalt og forårsaker flere alvorlige sjukdomstilstander hos storfe, som lungebetennelser, ørebetennelser, leddbetennelser og mastitt. Det er ikke utviklet vaksine mot M. bovis, og infeksjoner er vanskelige å behandle. Veterinærinstituttet og NMBU har gjennomført et pilotprosjekt i to oppfôringsbesetninger med økonomisk støtte fra KOORIMP hvor de undersøkte blant annet forekomst av M. bovis. Denne bakterien er ikke påvist hos norske storfe, og ble heller ikke påvist i pilotprosjektet. Men det er behov for et sikrere grunnlag for å si at Norge er fri for M. bovis. Et viktig mål i «Norwegian Airways» er å skaffe bedre data på om Norge faktisk er fritt, som et av få land i verden.

Per nå er M. bovis ikke regulert i offentlig regelverk, men en sikrere fristatus vil legge grunnlag for nasjonal listeføring og tiltak. KOORIMP har tilleggskrav om testing av storfe og oksesæd som importeres til Norge.

Trenger bedre prøvetaking

Også i Norge blir det brukt mye antibiotika. Bredspektret antibiotika brukes relativt ofte for å behandle luftveisinfeksjoner hos storfe, uten kunnskap om hvilket agens som er årsaken. Det er arbeidskrevende å ta prøver fra lungene på levende dyr. At mange av bakteriene er naturlig forekommende i de øvre luftveiene uten å forårsake sjukdom, gjør det i tillegg vanskelig å tolke prøvesvar. Derfor er det også et mål å finne en prøvetakingsmetode som er enkel å utføre i felt og gir prøver av god kvalitet for videre diagnostikk. 500 dyr fra 70 besetninger vil bli inkludert i arbeidet som starter opp høsten 2020.