Go'mørning

Status for nasjonal dyrehelsestrategi

Faksimile fra Mattilsynet; fakta om dyresykdommer Fotograf:

I april i 2021 vil det nye EU-regelverket for dyrehelse tre i kraft. Dette er en del av EØS-avtalen og innføres også i Norge. Prinsippene i det nåværende regelverket blir videreført, men innebærer endringer som Norge må følge opp. For å ha det beste grunnlaget for å forvalte og bevare den gode norske dyrehelsa, blir det nå jobbet med en nasjonal strategi for dyrehelse.

Landbruks- og matdepartementet ba Mattilsynet 21. mai 2019 om å etablere et prosjekt for å lage en strategi for norsk dyrehelse. Departementet skrev i bestillingen at: «Målet bør være å bevare og forbedre dagens gode helsestatus for smitt- somme/overførbare sjukdommer hos norske produksjonsdyr, som er et viktig element for god dyrevelferd, trygg mat og et konkurransefortrinn for norsk landbruk.»

Mattilsynet har etablert et prosjekt i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Animalia, Veterinærinstituttet, Den Norske Veterinærforening og varemottakerne i landbruket, dvs. TINE, Nortura og KLF. Kristina Landsverk, fagdirektør i Mattilsynet, leder prosjektet.

Sjukdomsliste med fem kategorier

Det nye regelverket har en ny sjukdomsliste. Den er noe mer omfattende enn den listen EU har i dag, men ikke så omfattende som listen vi har i Norge. EU har 48 sjukdommer på sin liste, Norge har 135. EU har i sin nye liste vært nøye med å spesifisere agens og mottagelig art. I tillegg kategoriserer de sykdommene fra A til E:

A.Sykdommer som ikke finnes i unionen, øyeblikkelig utryddelsestiltak ved mistanke og påvisning

B.Sykdommer som skal kontrolleres med mål om utryddelse

C.Sykdommer med relevans for enkelte medlemsstater, og hvor det er nødvendig med tiltak for å hindre spredning av sykdommen til deler av unionen som er offisielt fri for sykdommen (fristatus) eller har et godkjent utryddelsesprogram for sykdommen

D.Sykdommer med krav om dokumentasjon ved forflytning av dyr i unionen, handelskrav

E.Sykdommer som overvåkes av hensyn til dyrehelse, dyrevelferd, folkehelse, økonomi, samfunn og miljø

Prosjektet planlegger å legge frem utkast til ny sjukdomsliste før sommeren. Arbeidsgruppen, dyreartansvarlige på Veterinærinstituttet, næringens organisasjoner på de forskjellige dyreartene (storfe, småfe, svin og fjørfe) og inspektører i Mattilsynet har i møter og skriftlig gitt innspill til utkastet.

I utgangspunktet vil listen ha store likhetstrekk med dagens nasjonale sjukdomsliste med A-, B- og C-sjukdommer. Det foreslås å bruke tall istedenfor bokstaver, i liste 1, 2 og 3, for ikke å skape forvirring i forhold til EUs kategorisering av sykdommer, som nå går fra A til E. Det vil bli en prosess rundt plassering og tiltak for enkelte sykdommer, men i utgangspunktet er det et mål å videreføre dagens tiltak.