Datasikkerhet og personvern ved utvidelse av Dyrehelseportalen

Utvidelsen av Dyrehelseportalen, med en reisemodul der data fra Dyrehelseportalen blir brukt som grunnlag for beregning av reisegodtgjørelse fra Geno og tilskudd fra staten for veterinærreiser, har medført spørsmål rundt datasikkerhet og personvern. Dette er forhold som er utredet og ivaretatt i utviklingen av løsningen.

Løsningen bygger på følgende hovedprinsipper: 

 1. Kun nødvendige data fra besøk deles
  For beregning av grunnlag for reisegodtgjørelse fra Geno og tilskudd fra staten, har Geno og landbruksforvaltningen ved Landbruksdirektoratet kun tilgang til data som er nødvendig for dette. Det vil si: dato, rekkefølge på besøk, besøkskategori (helsebesøk, seminbesøk) og dyreart (omfattet av reisetilskuddsordningen). Geno og Landbruksdirektoratet har ikke tilgang på opplysninger om innhold i helsebesøket. Landbruksdirektoratet har ikke tilgang til opplysninger om innhold i seminbesøk.

  11. desember ble en ny versjon av reisemodulen lansert, med følgende endring:
  Geno har ikke lengre tilgang til data nevnt i avsnittet over for reiser som kun inneholder helsebesøk eller seminbesøk som ikke er foretatt på oppdrag fra Geno. Dette gjenspeiles i samtykket. Landbruksforvaltningen har ikke tilgang til data om reiser som kun inneholder sædhenting. Dette gjenspeiles i samtykket.
 2. Hjemmelsgrunnlag
  Landbruksdirektoratets tilgang til data gjennom Dyrehelseportalen for beregning av tilskudd er regulert i forskrift om tilskudd til veterinærreiser.

  Geno mottar tilskudd fra staten for utjevning av reisekostnadene ved inseminasjon. Forskrift om tilskudd til utjevning av kostnadene ved forsendelse av sæd og insemingering av storfe og svin regulerer blant annet hvilken del av reisen det kan brukes tilskuddsmidler til. Genos bruk av data fra Dyrehelseportalen bidrar til å oppfylle forskriftens forutsetninger.

 3. Samtykke
  Ved hver innrapportering av reise som grunnlag for reisegodtgjørelse eller tilskudd krever løsningen et aktivt samtykke fra den som rapporterer om at Geno og/eller Landbruksdirektoratet har tilgang på alle nødvendige data for beregning og kontroll og at rapporteringen av reisen er fullstendig.   

Se også Animalias personvernerklæring  https://www.animalia.no/no/personvern/