Kjøttforbruk

Kjøttforbruk i Norge gjengis i forskjellige typer tallsett. Engrosforbruk, beregnet reelt forbruk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser. Alle sier de noe om forbruk.

Tallmaterialet er komplisert, og stadig oppstår feiloppfatninger, særlig når engrosforbruk og faktisk forbruk brukes om hverandre, uten at dette kommer tydelig frem. Ofte skilles det ikke mellom totalt kjøttforbruk og forbruk av rødt kjøtt, mellom rå og spiseklar vare, eller mellom rødt og hvitt kjøtt, når det gjøres vurderinger opp mot kostrådene.

Hvor mye kjøtt spiser vi?

Beregnet reelt forbruk av kjøtt totalt har gått ned de siste årene, og er det laveste siden 2010. I 2018 var forbruket på 51,9 kg per person. Nedgangen gjelder for storfe, småfe, svin og fjørfe, mens forbruket fra grensehandel og privatimport har økt. Forbruket er høyest for svin, etterfulgt av storfe og fjørfe.

Forbruket av rødt kjøtt har gått ned de siste 10 årene

I 2018 var total forbruket av kjøtt lavere enn i 2017, både på engrosnivå og for beregnet reelt forbruk. Beregnet reelt forbruk av rødt kjøtt var 213 256 tonn i 2018. Dette tilsvarer 40,1 kg per innbygger, noe som er det laveste siden disse beregningene startet i 2007.   

Anslagsvis ligger gjennomsnittlig forbruk på ca. 770 g rødt kjøtt per uke, opp mot kostrådenes 750 g/uke som en maksimalsanbefaling i et sunt og variert kosthold. Med andre ord ligger forbruket av rødt kjøtt rett over anbefalingene fra Helsedirektoratet.

Forbruket av hvitt kjøtt har også gått ned

Beregnet reelt forbruk av fjørfekjøtt har økt med ca. 30% siden 2007 og frem til 2018, og engrosforbruket av hvitt kjøtt er nå på nivå med storfekjøtt. Det har de siste årene vært en nedgang i forbruket av fjørfekjøtt, og fra 2017 til 2018 var denne nedgangen på 3,5 %.

Store forskjeller i inntak

Det er viktig å merke seg at det er store individuelle forskjeller i kjøttforbruk. Den siste nasjonale kostholdsundersøkelsen blant voksne i Norge viste at 55% av mennene spiser mer enn kostrådene for rødt kjøtt, mens 67% av kvinnene spiser i henhold til rådene. Denne undersøkelsen viste også at omtrent halvparten av kjøttinntaket vårt er bearbeidet kjøtt.

Norge sammenlignet med andre land

Det er vanskelig å finne tall som er direkte sammenlignbare med andre land når det gjelder reelt kjøttforbruk. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til sammenligning av beregninger på tvers av land fordi det er benyttet ulike metoder for innhenting av data, kategorisering med mer. For sammenligning brukes ofte engrostall.  

De siste forbrukstallene fra FAO er fra 2013. Vi vet at forbruket av kjøtt er i endring, ikke bare i Norge. I årets rapport av Kjøttets Tilstand har vi derfor valgt å bruke OECD-tall fra 2018 for å sammenlikne forbruk i ulike land. Figur nedenfor sammenlikner beregnet reelt forbruk av rødt kjøtt mellom utvalgte land. Tallene for fjørfe er tatt ut i denne fremstillingen da de oppgis som engrosfrobruk, og er dermed ikke sammenliknbare med beregnet reelt forbruk.

Siden 1989 har kjøttforbruket økt betydelig, med ca. 23 kg per person. I overkant av 14 kg av dette er fjørfekjøtt, mens ca. 8 kg er svin. Ser man på utviklingen av forbruket av kjøtt de siste 10 årene har det vært en liten nedgang på ca. 1 kg, mens nedgangen for rødt kjøtt har vært ca. 3 kg per person.