Om Animalia AS

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon.

Vi er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester, driftskritiske fagsystemer, forsknings- og utviklingsprosjekter, e-læring og kursvirksomhet, kommunikasjon og annen kunnskapsformidling.

Vi skal bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Vår virksomhet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Kjernen i Animalia AS sin virksomhet er bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. I tillegg kommer prosjekt- og oppdragsinntekter.

1. januar 2018 ble Animalia sin virksomhet skilt ut fra Nortura SA i et eget aksjeselskap. Animalia AS eies av Nortura SA og Kjøtt- og Fjørfebransjens landsforbund (KLF). Eierskapet fordeler seg med 66% til Nortura SA og 34% til KLF. Animalia AS styre består av seks aksjonærvalgte styremedlemmer og to ansattrepresentanter.