Arealbruk

Tre prosent av Norges arealer er jordbruksarealer. Matproduksjon er knyttet til bruk av jord. Enten planter spises av mennesker, eller brukes som fôr til husdyr som gir kjøtt og melk, er tilgjengelige jordbruksarealer vesentlig for matproduksjon.

Om lag to tredjedeler av jordbruksarealene i Norge er best egnet til grasproduksjon, ca en tredjedel er egnet til korn og andre vekster.

De klimatiske forholdene setter begrensninger for hvilken kvalitet det er mulig å oppnå på kornet som dyrkes. En betydelig del av norsk planteproduksjon er dermed fôr til husdyr. Tilgangen på norsk korn totalt varierer fra år til år og avhenger ikke minst av været i vekstsesongen. Fordelingen mellom fôrkorn og matkorn varierer også mellom år. I 2015 ble i overkant av 80 prosent av norsk korn bruk til fôr.

Beregninger viser at hvis alt tilgjengelig jordbruksareal (det vil si areal som har vært dyrket i moderne tid, som har gått ut av drift og som det er mulig å ta i bruk til matproduksjon igjen) blir tatt i bruk, kan det dyrkes oljevekster og belgvekster på til sammen 6 % av jordbruksarealet. Dette er teoretiske tall, basert på hva som kan være mulig ved optimale vekstskifter. I praksis vil det være mange utfordringer knyttet til omfanget av denne produksjonen.

Les mer om dette i faktanotat om produksjon og produksjonspotensial for protein av høy kvalitet fra belgvekster og oljevekster i Norge, dvs. vekster som kan brukes til menneskemat.  Her kan du laste ned faktanotatet.