Kjøttforbruk i Norge sammenliknet med andre land

Figuren under viser FAOs beregninger for engrosforbruket av kjøtt i et utvalg land i 2020, basert på matforsyningsstatistikk. Engrosforbruk av kjøtt er total slakt som er tilgjengelig i det enkelte land per år. Her er bein, sener og andre ikke-spiselige deler av dyret inkludert. Lagerendringer, import og eksport er tatt høyde for. 

Kjøttforbruket i Norden

I et nordisk perspektiv viser FAO-statistikken at Norge hadde det laveste kjøttforbruket, med ca. 71 kg per person per år i 2020. Høyest lå Island med 91 kg. Forbruket av fjørfe og småfe er betydelig høyere på Island enn i Norge, mens forbruket av storfe og svin er høyere i Norge 

Kjøttforbruk i 2020 i utvalgte land. Kilde: FAOstat, Food Balance Sheets 2020.  Figuren er oppdatert november 2023 da FAO-dataene for 2020 har blitt justert og publisert på nytt i oktober 2020.    

Kjøttforbruket i Norge er moderat

Sammenliknet med øvrige land i figuren har Norge det laveste kjøttforbruket. Forbruket i Finland ligger marginalt over Norge. USA, Spania og New Zealand har det høyeste kjøttforbruket av landene som er presentert her. Spania og Tyskland har høyest forbruk av svin, mens forbruket av småfe er lavest i USA og Tyskland.

Figuren viser at i forhold til andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, er forbruket av kjøtt i Norge moderat.

Utviklingen i kjøttforbruket

Figuren under viser utviklingen av kjøttforbruket fra 2014 til 2020 i de samme landene.

Kilde: FAOstat, Food Balance Sheet 2014-2020. I 2014 endret FAO metoden for beregning av kjøttforbruk, og vi har derfor valgt å fremstille tallene fra 2014. Figuren er oppdater november 2023 da FAO-dataene tilbake til 2014 har blitt noe justert. 

Forskjeller i beregninger, men samme forutsetninger

FAO-statistikken avviker noe fra NIBIOs beregninger for engrosforbruk i Norge for 2020. FAO-dataene viser at kjøttforbruket i Norge har økt med 5 % fra 2014 til 2020. NIBIOs beregninger viser derimot en nedgang i kjøttforbruket 3 % i samme periode.  

Årsaken til dette er at det er brukt ulike metoder for beregningene. Det vises først og fremst ved at grensehandel ikke er inkludert i FAO-statistikken. I tillegg er forbruket av kjøttbiprodukter, storfe og øvrig kjøtt noe lavere enn i NIBIOs beregninger. Forutsetningene i FAO-statistikken er allikevel de samme for alle land, og tallene i figuren er derfor sammenliknbare.