Kjøttforbruk i Norge sammenliknet med andre land

Figuren under viser FAOs beregninger for engrosforbruket av kjøtt i et utvalg av land i 2017, basert på matforsyningsstatistikk. Engrosforbruk av kjøtt er total slakt som er tilgjengelig i det enkelte land per år. Her er bein, sener og andre ikke-spiselige deler av dyret inkludert. Lagerendringer, import og eksport er tatt høyde for.

Kjøttforbruk i utvalgte land 2017. Kilde: FAOstat, Food Balance Sheets 2017

Kjøttforbruket i Norden

I Norden er Norge det landet med lavest totalt kjøttforbruk, med 69 kg per person per år, i følge FAO-statistikken. Høyest ligger Island med 95 kg. Det er først og fremst småfe og fjørfe som utgjør den største forskjellen mellom de to landene. Av de nordiske landene er det kun Danmark som har et lavere forbruk av rødt kjøtt enn Norge.

Kjøttforbruket i Norge er moderat

Sammenliknet med øvrige land i figuren, er det kun Kina som har et lavere forbruk av kjøtt enn Norge. Deres forbruk av svin er derimot betydelig høyere. USA, Australia og New Zealand har det høyeste kjøttforbruket av landene som er presentert her. Det er forbruket av storfe og fjørfe som skiller seg mest fra forbruket i Norge ved at det er betydelig høyere. Forbruket av småfe er lavest i USA sammenliknet med de øvrige landene.

Figuren viser at i forhold til andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, er forbruket av kjøtt i Norge moderat.

Forskjeller i beregninger, men samme forutsetninger

FAO-statistikken avviker noe fra NIBIOs beregninger for engrosforbruk i Norge. Årsaken er at det er brukt ulike metoder for beregningene. Det vises først og fremst ved at grensehandel ikke er inkludert i FAO-statistikken. I tillegg er forbruket av kjøttbiprodukter, svin og øvrig kjøtt noe lavere enn i NIBIOs beregninger. Forutsetningene i FAO-statistikken er allikevel de samme for alle land, og tallene i figuren er derfor sammenliknbare.