Plussprodukter

Plussprodukter fra matproduksjon regnes som det som er tilbake etter at den spiselige delen av dyret, fisken eller planten er fjernet.

Mye av plussproduktene fra matproduksjon blir i dag utnyttet, men utbyttet av plussprodukter varier innen ulike produksjonsformer. Innen kjøttproduksjon består plussprodukter av det som er igjen etter slakte- og skjæreprosessene på de ulike dyreslagene. Dette innebærer hud, skinn, ull, naturtarm, innmat, sener, blod, bein, fett, fjær og eggeskall.

Disse ressursene bidrar med merverdier fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Utnyttelsen av hele dyret blir stadig viktigere både av hensyn til miljø og økonomi. Den positive utviklingen av restråstoff både hos slakteriene og i markedet har styrket konkurransekraften til norsk kjøttbransje med økt verdiutvikling.