Plussprodukter

Plussprodukter fra matproduksjon regnes som det som er tilbake etter at den spiselige delen av dyret, fisken eller planten er fjernet.

Mye av plussproduktene fra matproduksjon blir i dag utnyttet, men utbyttet av plussprodukter varier innen ulike produksjonsformer. Innen kjøttproduksjon består plussprodukter av det som er igjen etter slakte- og skjæreprosessene på de ulike dyreslagene. Dette innebærer hud, skinn, ull, naturtarm, innmat, sener, blod, bein, fett, fjær og eggeskall.

Disse ressursene bidrar med merverdier fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Utnyttelsen av hele dyret blir stadig viktigere både av hensyn til miljø og økonomi. Den positive utviklingen av restråstoff både hos slakteriene og i markedet har styrket konkurransekraften til norsk kjøttbransje med økt verdiutvikling.

Mer til kjæledyrfôr

Tabellen under viser salg av plussprodukter til mat og fôr over en femårsperiode. Plussprodukter til norsk kjæledyrfôr har økt med 33% siden 2017, mens eksporten nesten har tredoblet seg. Andelen som går til mat, er ganske stabil.

Det har i tillegg kommet nye bruksområder, som på kort tid har oppnådd høye andeler av salget. I 2021 utgjorde råvarer for enzymatisk hydrolyserte protein og eksport til fiskefôr hhv omtrent 12 og 37 % av salget av plussprodukter.