Om prosjekt Diginostics

Utvikling av metode for bedre diagnostikk av klauvsjukdommen digital dermatitt hos storfe og sau.

Bakgrunn

Med større besetninger og mer løsdrift har forekomsten av klauvsjukdommer hos storfe økt i Norge. Bakteriesjukdommen gir smertefulle sår i og rundt klauvspalten. Dersom den etablerer seg i en storfebesetning, kan det gi store produksjonstap.

Til tross for at BDD har store konsekvenser for dyrevelferd og økonomi i svært mange land, finnes det i dag ingen diagnostisk test. Diagnosen stilles ved påvisning av kliniske symptomer. Da det er store variasjoner i hvordan sjukdommen opptrer, er det stor fare for feildiagnostisering eller at sjuke dyr blir oversett.

Smittsom ovin digital dermatitt (CODD) er en klauvsjukdom hos sau med antatt liknende årsak som BDD, med tilsvarende utfordrende diagnostikk. Sjukdommen forekommer i dag i hovedsak i Storbritannia. Den ble påvist i Sverige i 2019, men er aldri påvist hos norske sauer. Denne situasjonen er det ønskelig å bevare.

Den viktigste årsaken til utvikling av BDD og CODD er en type bakterier kalt Treponema. Det er påvist mange ulike varianter av disse bakteriene fra sjuke dyr.

Om prosjektet

En rask og presis diagnose er viktig for å unngå introduksjon og spredning av sjukdom. I prosjektet Diginostics skal vi finne ut hvilke varianter av Treponema som er assosiert med BDD i Norge. I tillegg skal Treponema-varianter til stede i klauver hos norske sauer sammenliknes med varianter fra britiske sauer med CODD.

Ved å kartlegge disse sjukdomsfremkallende bakterienes arvemateriale (DNA), kan unikheter i genene identifiseres. Dette vil danne grunnlaget for utvikling av en diagnostisk test.

Gjennom hele prosjektperioden skal det samles inn kliniske registreringer og prøver fra klauver. Materialet vil bli brukt til å vurdere nytten av den nye diagnostiske testen og danne grunnlag for å lage et system for risikovurdering.

Finansiering og tidsramme

Prosjektet har en tidsramme på fire år (2020-2023) og finansieres av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FFL-JA).

Prosjektet ledes av Animalia. Samarbeidspartnere er Nortura SA, TINE Rådgiving, Geno, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Norsk Sau og Geit (NSG), Veterinærinstituttet, NMBU Veterinærhøgskolen og University of Liverpool. I tillegg bidrar faglige ressurser fra Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Danmarks Teknisk Universitet (DTU).