Om prosjektet Grisefine lunger

Det en økende forekomst av alvorlige utbrudd av luftveissykdom hos gris i Norge, bl.a. forbundet med Actinobacillus pleuropneumoniae (APP). Dette gir redusert dyrevelferd og betydelige tap for svineprodusentene

Om prosjektet

Prosjektet skal gi en økt forståelse av mekanismene bak luftveissykdommer ved å studere forekomsten av patogene agens og relevante risikofaktorer. Ved økt kunnskap om dette, er målet å komme frem til korrekte forebyggende tiltak, optimalisere behandlingsregimene og få bedre kontroll over utbredelsen av luftveissykdommer hos gris. Resultatene fra prosjektet vil føre til bedre helse og velferd for grisen, som igjen vil forbedre produksjonsresultatene.

Bakgrunn

Luftveissykdom er en av de vanligste sykdommene hos gris globalt, og forårsaker nedsatt dyrevelferd, helse og produksjon og store økonomiske tap for produsentene. Norsk svineproduksjon er i en internasjonal særstilling når det gjelder lav forekomst av smittestoff hos gris og populasjonen i Norge er fri for en rekke sjukdomsfremkallende organismer som kan forårsake luftveissykdom, deriblant Mycoplasma hyopneumoniae.

De siste årene er det likevel blitt rapportert en økende forekomst av alvorlige utbrudd av luftveissykdom hos gris i Norge, som igjen forårsaker økning i antall syke og døde dyr. Dette gir redusert dyrevelferd og betydelige tap for svineprodusentene. Flere av utbruddene har vært forbundet med APP, men også andre agens eller kombinasjoner av agens kan ha vært av betydning for sykdomsutviklingen. Inntil nå har det ikke blitt gjennomført systematiske studier av patogene agens involvert i alvorlige luftveislidelser hos gris.

Finansiering og tidsramme

Prosjektet finansieres av Forskningsmidler over Jordbruksavtalen (JA) og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL).

Prosjektet ledes av NMBU med næringsdeltakelse fra Animalia, Nortura, KLF og Norsvin. I tillegg deltar veterinærinstituttene i Danmark og Sverige.

Tidsrammen på prosjektet er 01.01.2017 - 01.06.2021