Animalia AS er stiftet

Fra 1. januar 2018 skilles Animalia sin virksomhet ut i et eget aksjeselskap. Selskapet, Animalia AS, skal eies av Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) i felleskap. Animalia AS overtar ansvar og oppgaver som utføres av dagens Animalia, som driftsmessig er en egen enhet, men som juridisk sett er en del av markedsregulator Nortura SA.

På ekstraordinær generalforsamling 20. september ble Animalia AS stiftet. Representanter for de tre involverte partene signerte aktuelle dokumenter. Rolf G. Fjeldheim (for Animalia AS), Ståle Gausen (for Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund - KLF), Egil Olsvik (for Nortura SA).

Fotograf : Animalia

Onsdag 20. september ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling og stiftelsesmøte i Animalia AS etterfulgt av styremøte. Det nye styret ansatte Tor Arne Ruud som administrerende direktør i selskapet. Ruud er i dag direktør i Animalia. Frem til nyttår vil styret arbeide med å rigge det nye selskapet som vil være operativt fra 2. januar 2018.

Eierskapet til det nye selskapet fordeler seg med 66 % til Nortura SA og 34 % til KLF. Animalia AS får et styre bestående av 6 aksjonærvalgte styremedlemmer samt to ansattrepresentanter, og egenkapitalen vil fra starten være 6 millioner kroner.

Animalias seks kjerneområder videreføres samtidig som innhold og ambisjonsnivå konkretiseres i en ny forretningsplan. I tillegg til de generiske, bransjenøytrale aktivitetene vil Animalia AS ha inntekter fra forskningsfinansiering og salg av produkter og tjenester.

Rolf G. Fjeldheim (styreleder) og Ståle Gausen (nestleder) understreker at kjernen i Animalia AS fortsatt vil være bransjenøytralt arbeid, finansiert av omsetningsavgift for kjøtt og egg. Ny selskapsform påvirker ikke Omsetningsrådets rolle som premissleverandør for hvilke faglige generiske tjenester Animalia AS skal utføre.

– Vi er fornøyde med at vår felles intensjon om å styrke og videreutvikle det faglige bransjenøytrale samarbeidet nå er realisert. Å skille ut Animalia organisatorisk fra markedsregulator Nortura og etablere et eget selskap har vært et nødvendig grep for å utvikle selskapet videre. Animalia AS skal bidra til at det faglige tilbudet og nytteverdien for norsk kjøtt- og eggproduksjon skal styrkes for alle aktører langs hele verdikjeden, sier Fjeldheim og Gausen.

Kort om Animalia AS

Animalia AS skal, i likhet med eksisterende virksomhet; bidra til økt verdiskaping, reduserte kostnader og høy tillit til norsk kjøtt- og eggproduksjon. Selskapet styrker langsiktig konkurransekraft for bonde og bransje gjennom å levere kunnskapsbaserte, nyttige og kostnadseffektive tjenester.

Animalia AS vil, som i dag, tilby norske bønder, hele den norske kjøtt- og eggbransjen og samfunnet for øvrig kunnskap og kompetanse innen dyrehelse og dyrevelferd, husdyrkontroller, mattrygghet, råvare og foredling, kjøtt og egg i kostholdet, bærekraft, miljø og klima. Animalia AS vil ha 65 ansatte og en forventet omsetning på ca. 118 millioner kroner i 2018.

Styret

Styret i Animalia AS består av:

  • Rolf Gjermund Fjeldheim, styreleder (Nortura SA)
  • Ståle Gausen, styrets nestleder (KLF)
  • Hanne Steen (Nortura SA)
  • Bernt Snapa (Nortura SA)
  • Bjørn- Ole Juul Hansen (KLF)
  • Ernst Ole Ruch (KLF)
  • Synnøve Vatn, ansattrepresentant
  • Elin Rasten Brundson, ansattrepresentant