Bransjen ønsker handlingsplan for dyrevelferd i slaktegrisbesetninger

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rettet mot dyrevelferd i svinebesetninger, særlig i slaktegrisbesetninger. Bransjestyret vedtok 12. september at Animalia skal ta initiativ til å utarbeide en handlingsplan for dyrevelferd i slaktegrisbesetninger.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Animalia har startet arbeidet med å følge opp bransjestyrets vedtak. Helsetjenesten for svin har ansvar for å utarbeide en handlingsplan for dyrevelferd i slaktegrisbesetninger hvor hele bransjen involveres. Det er etablert en arbeidsgruppe som består av Helsetjenesten for svin og representanter fra slakteriene og Norsvin. I det videre arbeidet skal gruppen blant annet jobbe med å identifisere sentrale forbedringsområder med hensyn til dyrevelferd i slaktegrisproduksjonen, identifisere registreringer som kan gjøres i besetningene som gir informasjon om status for dyrevelferden og videreutvikle Helsegris slik at fagsystemet kan ivareta registreringsbehovet.

Eget dyrevelferdsprogram

Arbeidsgruppen skal også utarbeide et utkast til dyrevelferdsprogram for slaktegris. Det er et mål at dyrevelferdsprogrammet skal beskrive «best practice» og kunne fungere som et styringsverktøy for dyrevelferd for bonden. Det vil bli lagt vekt på å inkludere konkrete krav som er relevante for dyras behov og trivsel. Eksempler på dette er bruk av strø og rotemateriale, tiltak for å redusere forekomst av halesår, optimal dyretetthet og håndtering av sjuke og skadde dyr.

Arbeidsgruppen skal presentere et utkast til et dyrevelferdsprogram for slaktegris i bransjestyrets møte i desember, etter forankring i samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin.