Norge, Norden og EU sammen mot antibiotikaresistens

Det var stor interesse for norsk husdyrnærings ferske handlingsplan mot antibiotikaresistens som nylig ble presentert på et uformelt fagseminar i Brussel.

Synnøve Vatn presenterer husdyrnæringas handlingsplan mot antibiotikaresistens

Fotograf : Sara Svanemyr

«One Health - the fight against Antimicrobial Resistance» var tittelen på Den norske EU-delegasjonens miniseminar på det Norske Hus i Brussel denne uken.  Det var de tre rådene for henholdsvis helse og mattrygghet, mat og miljø som var vertsskap. På dagsorden sto nordisk samarbeid, EUs nye handlingsplan mot antibiotikaresistens, forslag til ny lovgivning om legemiddelbruk på veterinærområdet og ny dyrehelselov. Representanter for de nordiske delegasjonene til EU og norske nasjonale eksperter fra Kommisjonen (DG SANTE) deltok.  Bakgrunnen for at seminaret ble holdt akkurat nå, var for å minne om at Nordisk Ministerråd skal holde et stort internasjonalt seminar om AMR i Ålesund den 27. juni. Det var også grunnen til at det bare var invitert nordiske kolleger.

Synnøve Vatn, fagsjef i Animalia presenterte den norske husdyrnæringas felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. Denne er akkurat ferdigstilt og vil bli lagt frem i løpet av juni. Planen som er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for helsetjenestene og husdyrorganisasjonene i Norge, peker på forebyggende helsearbeid og organisert sykdomsbekjempelse som to nøkkelfaktorer for Norges gunstige situasjon i forhold antibiotikaresistens hos husdyr.
 
I tillegg til å øke det nordiske samarbeidet, var et av målene med seminaret å se på hvordan de nordiske landenes særstilling i forhold til antibiotikaresistens i landbruket, kan benyttes inn i EU. EU utarbeider nå en ny felles handlingsplan mot antibiotikaresistens. Planen bygger på tre pilarer; EU skal gjøres til en «best practice» region, styrke innsatsen på FoU og være en aktiv pådriver internasjonalt «shaping the global agenda». Ett av funnene som ble presentert i forbindelse med dette arbeidet var at gjennomgående vil land med god dyrehelse redusere bruken av antibiotika i landbruket ved enda bedre forebygging, mens land med svakere dyrehelse ønsker i større grad utvikling av nye typer antibiotika.