Fortsatt svært lav forekomst av antibiotikaresistens hos norske husdyr

I dag ble resultatene fra NORM-VET 2020 lagt frem av Veterinærinstituttet. Rapporten viser svært lav forekomst av antibiotikaresistens hos kylling og kalkun, samt fortsatt nedgang i forbruket av antibiotika hos husdyr.

Fotograf : Animalia

I 2020 undersøkte NORM-VET prøver fra kylling- og kalkunflokker, samt av kyllingkjøtt. Prøvene ble undersøkt for både zoonotiske bakterier slik som Campylobacter og for vanlig forekommende tarmbakterier. Bakteriene ble så videre undersøkt for resistens mot flere forskjellige antimikrobielle midler. I tillegg ble prøvene undersøkt med spesielt sensitive metoder for påvisning av resistente bakterier som det er særlig fokus på da de potensielt kan ha betydning for folkehelsa.

Totalt sett viste undersøkelsene en lav forekomst av resistens og svært lite multiresistens, det vil si resistens mot tre eller flere antibakterielle klasser hos bakteriene som ble testet. Det var også lav forekomst av E. coli-bakterier resistente mot bredspektrede cefalosporiner.

Fjørfenæringas handlingsplan

– Dette er jo svært gledelig, men ikke så veldig overraskende. Norsk fjørfenæring har, ut fra en føre-var-tilnærming, et mål om en lavest mulig forekomst av resistens i normalfloraen hos fjørfe. Næringas felles verktøy for å nå dette målet er handlingsplanen som ble iverksatt første gang i 2014, forteller Synnøve Vatn, fagsjef i Animalia.

Dokumenterer forekomst

NORM-VET står for Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler. Programmet dokumenterer forekomsten av antibiotikaresistens og følger trender over tid. Det utgis en årlig rapport sammen med NORM, det vil si overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens hos bakterier fra mennesker. Veterinærinstituttet har overlevert rapporten til Mattilsynet som er oppdragsgiver for NORM-VET.

Bruk av antibiotika er en viktig driver for utvikling av antibiotikaresistens og i Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 er det flere delmål med fokus på forbruket av antibiotika både til matproduserende landdyr, oppdrettsfisk og kjæledyr. Resultatene for overvåkning av forbruket viser at målene er mer enn nådd. Til matproduserende landdyr ble forbruket, målt i kilo, redusert med 23 prosent fra 2013 -2020. Dette er langt mer enn regjeringens mål, som er en reduksjon på 10 prosent.