Engasjerende fagmøte om slaktehygiene

Fagfolk fra Mattilsynet, kjøttbransjen, Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen deltok i dag på sluttseminar for forskningsprosjektet Hygenea - risikobasert hygienekontroll i europeiske slakterier.

Fem aktive deltakere på sluttseminaret for forskningsprosjektet Hygenea, fra venstre: professor Eystein Skjerve, NMBU Veterinærhøgskolen, fagdirektør Ole Alvseike, Animalia AS, konsernsjef Terje Wester, Fatland AS, seksjonssjef Nina Aas, Mattilsynet, fabrikksjef Eivind Fonn, Nortura Førde.

Fotograf : Svein-Erik Eide

Resultater fra prosjektet og erfaringer fra felt ble delt og diskutert. I sin oppsummering la fagdirektør Ole Alvseike i Animalia vekt på tre forhold;

- Norske slakterier er i Europatoppen når det gjelder hygiene. Tillit mellom sentrale aktører er en viktig suksessfaktor og roller og habilitet må respekteres. Kjøttbransje, Mattilsyn og FoU-miljøer må kommunisere og samhandle rundt slaktehygiene slik at disse forholdene blir ivaretatt, sier Alvseike. 

Han får støtte fra seksjonssjef Nina Krefting Aas ved Mattilsynets hovedkontor.

– Det er  viktig at aktørene samhandler for å ivareta både forbruker- og næringshensyn og ønsker å legge til rette for fortsatt innovasjon i slakteribransjen, sier Aas.

Terje Wester, konsernsjef i Fatland, understreket viktigheten av at kompetansen i verdikjeden må brukes til det beste for kvalitet og mattrygghet. - Dagens seminar viser den store kunnskapen som finnes i FoU, hos myndighetene og i slakteriene. Hygena har vært et vellykket og nyttig prosjekt, sett fra industrien sin side. Det er gledelig å se at vi har de beste slakterne i Europa, og et godt samarbeid med Mattilsynet, forteller Wester.

Fabrikksjef hos Nortura Førde synes også det er betryggende å få bekreftet at norsk slaktehygiene holder høy internasjonal standard. - Samtidig er eg overbevist om at vi har ein del å gå på når det gjeld samarbeid og kunnskapsbygging på tvers av fagmiljø, bransje og Mattilsyn, sier Fonn.

Professor Eystein Skjerve fra Veterinærhøgskolen NMBU la vekt på at det er viktig å dra med akademiske institusjoners kompetanse. - For Veterinærhøgskolen må den anvendte kompetanse vi trenger for vår veterinærutdanning utvikles i direkte samhandling med næring og tilsyn. Vi mangler kanaler for denne samhandlingen med Mattilsynet, men det er relativt lett å utvikle - hvis en ønsker det. Det kan være kostbart for samfunnet å ikke gjøre dette, poengterer Skjerve.