Justeringer i klassifiseringssystemet for storfe

Fra mandag 6. januar 2020, oppdateres regelverket for klassifisering av storfe. Målet er å gi hvert slakt så riktig klasse som mulig, ut fra prinsippene i EUROP-systemet.

Endringene er som følger:

  1. Fra nå av gjelder to likninger for storfe, en for hunndyr og en for hanndyr. Dette betyr at KATEGORI ikke inngår i likningen for klassefastsettelsen.
  2. Rasegruppene omorganiseres og vi går fra 4 til 9 rasegrupper

Systemet vidreutvikles ved å legge større vekt på alder og mindre vekt på kategori. Overgangen til flere rasegrupper vil utjevne betydningen av rase.

Klassifiseringsutvalget vil gjøre en årlig vurdering om det skal gjøres ytterlige endringer av likningene. Eventuelle endringer vil bli gjort på bakgrunn av manuell klassfisering foretatt av Animalias klassifiseringskonsulenter. Slike justeringer vil da fange opp endringer i dyrematerialet. Dette blir da tilsvarende som klassifisering av gris, hvor endringene skjer hvert femte år.

Tabellen nedenfor viser raser i den enkelte rasegruppen gjeldende fra 06.01.2020 

Animalia har laget følgende prognose som viser gjennomsnittlige endringer i klasse fra 06.01.2020, med basis i slakt fra 2019