Lite antibiotikaresistens i dyr, fôr og mat i Norge

Norm-Vet-rapporten for 2016 ble i dag lagt fram og viser at Norge er i en gunstig situasjon når det gjelder bruk av antibiotika og forekomst av antibiotikaresistens.

Veterinærinstituttet gjennomfører hvert år, på oppdrag fra Mattilsynet, kartlegging av resistens hos både indikatorbakterier og sjukdomsfremkallende bakterier i mat, fôr og dyr. Årets rapport omfatter undesøkelser av fjørfe, ost, dyrefôr, sjømat, skjell, villfugl og rev. Rapporten inneholder også oversikt over antibiotikabruken til dyr i Norge.

Stabilt forbruk av antibiotika

Rapporten viser at det er et stabilt forbruk av antibiotika til dyr i Norge. Det er også en fortsatt dreining mot å bruke lite resistensdrivende antibiotika, og tilsvarende nedgang i bruk av kritisk viktige antibiotika.

Gunstig situasjon når det gjelder resistens

Veterinærinstituttet påpeker at sammenlignet med andre land er Norge i en unikt gunstig situasjon når det gjelder resistente bakterier hos både dyr, mat og fôr. Rapporten trekker fram at det har vært en nedgang i forekomsten av resistens mot cephalosporiner (ESBL) hos kylling og i kyllingkjøtt. Nedgangen tilskrives tiltak i fjørfebransjen, og forekomsten gjenspeiler målinger gjort av bransjen selv.

Næringa har siden 2014 hatt en egen handlingsplan mot antibiotikaresistens i fjørfenæringa med omfattende tiltak som bl.a. inkluderer kunnskapsbygging, krav ovenfor eksportører, overvåking og smittehygieniske tiltak. I juni 2017 ble også en felles handlingsplan for hele husdyrnæringa lagt fram.

Videre beskriver Norm-Vet-rapporten lave forekomster av resistente bakterier. Imidlertid påvises det høyere forekomst av resistente bakterier i importert ost, sjømat og fôr, sammenlignet med norske varer. Undersøkelser av rev og villfugl er gjennomført for å måle miljøforekomst. Resultatene viser lave tall, men likevel at resistens forekommer også hos viltlevende arter.

Les også: