Nasjonal strategi for landdyrhelse

I april 2021 trer EUs nye dyrehelselov i kraft. Det nye regelverket - Animal Health Law – AHL, er en del av EØS-avtalen og vil derfor gjelde i Norge

Fotograf : Animalia/ Grethe Ringdal

Med nytt regelverk trenger Norge også å fornye sin ramme for forvaltning og håndtering av den svært gode norske landdyrhelsen. Fornyelsesarbeidet ble initiert av Landbruks- og matdepartementet i mai 2019 og har vært organisert som et prosjekt ledet av Mattilsynet og med representanter for norsk husdyrnæring, Veterinærinstituttet og Den Norske Veterinærforening. Prosjektgruppens forslag til nasjonal strategi for landdyrhelse ble i dag overlevert til Landbruks- og matdepartementet.

Animalia, som har ansvar for mye av husdyrnæringens felles dyrehelsearbeid (helsetjenester, fagsystemer, FoU-prosjekter, fagformidling) har deltatt i prosjektet.

– Forslag til strategi skisserer viktige bærebjelker for å sikre god dyrehelse under AHL med endrede rammebetingelser, sier Animalias fagdirektør for dyrehelse og beredskap Nina Svendsby.

Hun peker på samarbeid, nasjonalt regelverk på området, kontinuerlig overvåkning av risiko og utfordringer samt å utnytte nasjonalt handlingsrom som viktige faktorer for å sikre fortsatt god dyrehelse i Norge.

– Jeg ser frem til at forslag til strategi nå blir fulgt opp og konkretisert i Landbruks- og matdepartementets strategi, og operasjonalisert av aktørene i form av åpenhet og informasjonsdeling, faste møtearenaer, årlig handlingsplan, nasjonal regelverksutvikling og gode offentlige og private dyrehelsetjenester, sier Svendsby.

Forslag til en nasjonal strategi for landdyrhelse er utarbeidet av Mattilsynet i tett samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Animalia, Veterinærinstituttet, Tine, Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.