Ny forskrift om dyrehelse og smittevern

Den nye dyrehelseforskriften har krav om at alle produsenter skal ha oppdatert kunnskap om dyrehelse, forebygging og smittevern. Animalia utvikler et kurstilbud som vil tilfredsstille både kompetansekravet og krav om smittevernplan.

Den nye forskriften legger stor vekt på å forebygge smittespredning og sykdom hos dyr. Et sentralt tiltak i forskriften er at alle som ikke er agronomer eller har husdyrfaglig utdannelse på høyskole- eller universitetsnivå skal ta et kurs i dyrehelse. Kurset skal gi oppdaterte kunnskaper om sykdommer hos dyr, sykdommer som kan spres mellom dyr og mennesker og forebyggende tiltak mot smittespredning og utvikling av antibiotikaresistens. Kursdeltagerne vil også lære om sammenhengen mellom dyrehelse, dyrevelferd og folkehelse. Kurskravet trer i kraft fra 2020.

Animalia har fått KIL-midler fra Matmerk til å utvikle et kurs som tilfredsstiller kravet om oppdatert kunnskap. Helsetjenestene for fjørfe, sau, svin og storfe har ansvar for det faglige innholdet i samarbeid med Tine SA, Norsk Alpakkaforening, Norges Bondelag, Nortura og KLF. Kurset forventes å være tilgjengelig i november i år. Opplæringen baserer seg på e-læring, og gjennomført kurs vil også generere en smittevernplan for dyreholdet.

Kravet om oppdatert smittevernplan for dyreholdet gjelder fra juli i år. Planen skal beskrive rutiner for inntak av dyr, leveranse av produkter, persontrafikk, hygiene ved håndtering av kadavre, fôr og vann, strø og utstyr. Det er ikke krav om at planen skal være elektronisk, men Animalia og andre aktører arbeider nå med digitale løsninger som kan hjelpe produsenter med å få på plass smittevernplan for sin produksjon så raskt som mulig.

Forskriften innfører karensdager, 48 timer, for mennesker som har besøkt besetninger i utlandet, og karenstid på 30 dager for flytting av storfe, svin og kameldyr.

Reglene for flytting av småfe er endret, og Mattilsynet jobber nå med en veileder for ny praksis.