Ny rapport fra EU om antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat

Rapporten med data fra 2016 viser at det fortsatt er høy forekomst av resistens mot antibiotika, men at forekomsten varierer mellom land i Europa. Norge er, sammen med andre nordiske land, fortsatt i en gunstig situasjon. 

Rapporten “The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2016” er utarbeidet av EFSA (European Food Safety Authority) og ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Rapporten viser resultater for prøver fra folk, levende fjørfe og produkter av fjørfe, samt noe data for MRSA hos svin.

EU maner til tiltak for å redusere resistensforekomsten og er særlig bekymret for høy forekomst av resistens i sykdomsfremkallende bakterier som Salmonella og Campylobacter isolert fra folk. Et hovedfunn i rapporten er blant annet at hver fjerde infeksjon med salmonella hos mennesker er forårsaket av resistente varianter. Spesiell bekymring knytter seg til påvisning av enkelte svært resistente varianter (S. Kentucky).

I undersøkelser av dyr og animalske produkter er påvisning av resistens mot bl.a. karbapenemer (en form ESBL) i fjørfe og kyllingkjøtt i prøver fra Kypros og Romania fremhevet som bekymringsfullt, selv om det kun er noen få tilfeller. Karbapenemer er ikke tillat brukt hos dyr og skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner hos folk. Denne formen for resistens er ikke påvist hos norske husdyr. Et annet hovedfunn er funn av en kombinert resistens mot flere kritisk viktige antibiotika hos Salmonella, Campylobacter og E. coli isolert fra fjørfe.

Resistensforekomsten hos norske husdyr er lav, i likhet med forekomsten i våre naboland. God dyrehelse og en restriktiv bruk av antibiotika er viktige årsaker til det.

Les mer om resultatene hos Veterinærinstituttet

Se inforgrafikk fra EFSA om resistens mot antibiotika i Europa