Nytt dyrevelferdsprogram for slaktegris

Det siste året har det vært mye oppmerksomhet rundt dyrevelferd i svinebesetninger, særlig slaktegrisproduksjon. Nortura og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) har vedtatt en handlingsplan med et dyrevelferdsprogram for slaktegris.

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Tiltak for forbedringer og tettere oppfølging av dyrevelferd i besetningene implementeres fortløpende utover våren og sommeren. I korte trekk inneholder dyrevelferdsprogrammet krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Handlingsplanen er utarbeidet i en gruppe bestående av Helsetjenesten for svin (Animalia), Norsvin og representanter fra slakteriene (Nortura og KLF). Helsetjenesten for svin har koordinert arbeidet med konkretisering av planen og dyrevelferdsprogrammet.

Grunnlaget for dyrevelferdsprogrammet er Helsegris, som er et digitalt system for dokumentasjon og oppfølging av helse og velferd i svinebesetninger. Bonden må samle og registrere informasjon om helse, velferd og drift i sin svinebesetning.

Bonden skal også samarbeide med veterinær om regelmessige besøk. Det skal være et minimum antall veterinærbesøk bestemt av størrelsen på slaktegrisbesetningen, opptil tre besøk årlig. Ved disse besøkene skal veterinæren og produsenten sammen gå gjennom, og ved hjelp av Helsegris, dokumentere status for dyrevelferden i besetningen. Av kritiske kontrollpunkter som innføres som obligatoriske er:

  • Oppfølging av sjuke og skadde dyr, inkludert rutiner for bruk av sjukebinge og korrekt avliving
  • Bruk av strø- og rotemateriale
  • Forekomst av halebiting på dyra i besetningen og registrert på slakteriet
  • Oppstalling og dyretetthet
  • Fôr- og vanntilgang

Slakteriene vil følge opp de av sine besetninger som har avvik på disse kontrollpunktene. Alvorlige avvik skal rettes umiddelbart. Slakteriene har også plikt til å melde fra om overtredelser av lovverket til Mattilsynet. En gang i året skal veterinær og bonde ha en mer omfattende gjennomgang av besetningen om f.eks. smittebeskyttelse, miljø og driftsforhold i tillegg til helse og velferd.

Dersom det blir notert avvik ved et av veterinærbesøkene, vil slakteriet være ansvarlig for bistand i form av rådgiving. Bonden selv har ansvar for utbedring av forholdene. Dersom bonden ikke sørger for at kravene i dyrevelferdsprogrammet overholdes, og avvik ikke lukkes innen oppgitt frist, vil det resultere i et trekk i slakteoppgjøret.

Svinenæringen jobber aktivt med dyrevelferd gjennom kompetansehevende tiltak og holdningsskapende arbeid. De enkelte slakteriene har rutiner for å følge opp besetninger som ikke ivaretar dyrevelferd på en god nok måte. Dyrevelferden skal ivaretas i alle besetninger.