Portforbudet for fjørfe opphevet 1. juni

Mattilsynet har nå opphevet forbudet mot hold av fjørfe utendørs. Det er ikke lenger krav om fysisk avskjerming i form av innhegning og tak.

Influensautbruddene i Europa, forårsaket av den spesielle typen H5N8, er i ferd med å klinge av. Vårtrekkene nordover er for det meste over. Smitterisikoen fra villfugl vurderes derfor av Veterinærinstituttet som betydelig redusert.

Oppsummert, så har det det siste halvåret vært rapportert om fugleinfluensautbrudd i 30 land i Europa. I Danmark, Sverige og til dels Finland er det vært gjort mange funn av fugleinfluensa på villfugl. I Danmark er det vært rapportert om sjukdomsutbrudd i ett hobbyfjørfehold og hos tam-and tilknyttet et friluftsmuseum. I Sverige om utbrudd i to hønsebesetninger og fire hobbyfjørfehold. I Finland i én dyrepark på Åland. I Norge er det ikke vært påvist fugleinfluensa, hverken hos villfugl eller tamfugl.

Vi minner om at varslingsplikten alltid gjelder dersom det oppstår sjukdom hos fugl- uansett type tamfuglhold. Dette innebærer gjerne nedsatt allmenntilstand, hoste, snørr, hovne bihuler, m.m  og / eller akutt høy dødelighet . Mattilsynet oppfordrer fortsatt til varsling dersom en gjør funn av flere døde vannfugl på samme lokalitet eller enkeltindivider av rovfugl.