Slik var kjøttforbruket i fjor

Kjøttforbruket har gått ned de siste årene, men fra 2020 til 2021 var det en samlet økning på 6 prosent. I 2021 var forbruket på 54,9 kg per person, noe som er en oppgang på 3,1 kg fra 2020.

Det var lite grensehandel i 2020 og 2021, men importen av kjøtt økte, og da spesielt for svin og storfe.  Overordnet har kjøttforbruket har vært relativt jevnt fra 2008, med en liten nedgang i forbruket av rødt kjøtt i perioden 2015 til 2020.

- Oppgangen i kjøttforbruket i 2021 skyldes trolig ekstraordinære forhold knyttet til koronasituasjonen, som har endret måltidsmønsteret og gitt uvanlige forhold. Tallene er også beheftet med noe usikkerhet, blant annet knyttet til lagersituasjonen i industrien, som kan gi utslag i enkeltår. Prognoser for 2022 tyder på at kjøttforbruket ikke er økende, sier Tor Arne Ruud, adm. dir i Animalia.