Status 2021: norsk dyrehelse holder seg god

Veterinærinstituttets Dyrehelserapport som oppsummerer året 2021 viser at norske landdyr generelt har en god helsestatus. Noe av grunnlaget for denne statusen er det smitteforebyggende arbeidet som gjøres av KOORIMP.

Stine Vhile, fagsjef i Animalia presenterte KOORIMPs arbeid under overleveringen av Dyrehelserapporten 2021.

Fotograf : Torill Moseng

27. april overleverte Veterinærinstituttet Dyrehelserapporten 2021 til Mattilsynet. De årlige rapportene gir en samlet status for smittsomme sykdommer og velferd hos produksjonsdyr, kjæledyr, hest, kamelider og vilt. Rapporten viser at det påvises få tilfeller av alvorlige, smittsomme sykdommer og at den generelle helsetilstanden hos norske dyr er god.

Årets rapport hadde spesielt fokus på smittebeskyttende tiltak. Resultater fra en spørreundersøkelse ble presentert og viste blant annet at fjørfe- og svinenæringen hadde høyest grad av smitteforebyggende tiltak på gården. Ved overlevering av rapporten påpekte avdelingsdirektør ved Veterinærinstituttet, Merete Hofshagen, at daglig arbeid med smittevern er avgjørende for å beholde Norges gode dyrehelse.

Målrettet arbeid

I det daglige arbeidet med smittevern har husdyrnæringens koordineringsenhet for smittebeskyttelse ved import (KOORIMP) en viktig rolle i å hindre at import av dyr og avlsmateriale fører med seg smittestoffer som kan gi sykdom hos mennesker og matproduserende dyr i Norge. Ved overlevering av Dyrehelserapporten 2021 deltok også fagsjef i Animalia, Stine Vhile, hvor hun holdt et innlegg om det arbeidet KOORIMP og Animalia gjør for å sikre fortsatt god dyrehelse.

– Norske produksjonsdyr er alle fri for flere smittsomme sykdommer som er permanent til stede i de fleste andre europeiske land. Dette skyldes dels at sykdommene ikke har blitt introdusert her i landet, men det er også et resultat av målrettet arbeid over lang tid med nasjonale kontroll- og bekjempelsesprogrammer og systematisk arbeid med smittevern, forteller Vhile.

Lite import

KOORIMPs årsrmelding peker på at forflytning av levende dyr er forbundet med risiko for å spre smitte. En målsetning er derfor å holde tallet på levende importerte dyr lavt, og heller få importører til å hente nytt genetisk materiale i form av semin og embryo. Noe som også gjenspeiles i statistikkdelen i rapporten. Det ble importert 89 sau av rasen Valais Blacknose og 8 vannbøfler fra Sverige i 2021. I tillegg ble det importert syv alpakkaer fra Canada og tre fra USA som delvis har oppfylt KOORIMP sine krav. Disse ble tett oppfulgt av Mattilsynet. Det ble også importert en geit fra Nederland til en dyrepark i Trøndelag. Det ble ikke importert svin i 2021.

– Det er strategisk avgjørende for norsk husdyrnæring å beholde den gunstige helsesituasjonen. Sumeffekten av fravær av mange smittsomme sykdommer bidrar til bedre dyrevelferd, lavere produksjonskostnader og lavere klimautslipp. Dessuten er det en avgjørende forutsetning for et lavt forbruk av antibiotika, og redusert risiko for utvikling av resistente bakterier, sier Vhile.