Stor kartlegging av mædi i Trøndelag

Mattilsynet har opprettet en sone som omfatter gamle Nord-Trøndelag og Fosen, i denne sonen undersøkes nå sauebesetninger for mædi. God tilrettelegging i forkant er viktig for at dette skal gå raskt og effektivt.

Sommeren 2019 ble det påvist mædismitte i to sauehold i tidligere Nord-Trøndelag. Et omfattende arbeid med undersøkelse av kontaktbesetninger er i gang. Det er opprettet en soneforskrift som regulerer livdyrkontakt i sonen.

Prøvetaking – kartlegging av mædismitte i sonen

Mattilsynet iverksetter nå omfattende prøvetaking i sauehold i sonen ved hjelp av privatpraktiserende veterinærer. En gjennomført undersøkelse for mædi med negativt resultat vil danne grunnlag for noen av unntakene i soneforskriften, og åpner f.eks. for salg av værer innen sonen.

Viktig med god tilrettelegging

Mattilsynet legger ned et stort og viktig arbeid for å bekjempe mædi. Kartleggingen kommer nå i gang så raskt at undersøkelsen i mange tilfeller kan gi nødvendig dokumentasjon i forbindelse med salg av værer, drift av værringer og annen livdyrkontakt. For at arbeidet skal skje så raskt og effektivt som mulig er det viktig at den enkelte sauebonde gjør de nødvendige forberedelser som å sortere ut og gjøre klar de dyra som skal prøvetas. Mattilsynet har laget et skriv med informasjon om sonen, kartleggingen og hvilke forberedelser som skal gjennomføres – finner du her.

Beskytt dyra dine

Situasjonen i sonen er fortsatt svært uavklart. Næringa har tidligere utarbeidet råd til besetninger i områder med økt risiko. Gode råd er å:

- lukke egen besetning så langt mulig
- rekruttere nye værer fra egen besetning
- hold igjen eldre værer som fortsatt er i besetningen som kan brukes videre.

Disse rådene står ved lag, selv om det er innført tiltak som reduserer risikoen gjennom soneforskriften. Rådene i sin helhet finner du her.