Go'mørning

Husdyrene er avgjørende for norsk matsikkerhet

Fotograf: Animalia/ Jonas ruud

Når verden er inne i urolige tider med blant annet klimaendringer, økte råvarepriser og krigen i Ukraina, øker også bevisstheten rundt matsikkerhet. Med utgangspunkt i ressursgrunnlaget vårt er det vanskelig for Norge å bli helt selvforsynte med mat. Vi er derfor avhengige av import, men i kortere perioder kan vi trolig klare å mette befolkningen selv med svekket tilgang på importert mat og kraftfôr.

Den landbaserte husdyrproduksjon er hovedsakelig basert på og tilpasset norske ressurser, der ca. 82 prosent av alt husdyrene spiser samlet sett er norskprodusert, mens resterende 18 prosent er importert hvor særlig proteinrikt fôr som er vanskelig å produsere i Norge inngår. Selv i en krisesituasjon med en svekket tilgang på importert fôr vil husdyrene spille en avgjørende rolle for tilgangen på mat i Norge. Drøvtyggerne vil fortsatt kunne omdanne gras og beiteressurser til kjøtt og melk, selv om melkeytelsen og kjøttfylden kanskje vil gå noe ned. Tilsvarende vil svin og fjørfe fortsatt kunne omdanne norsk bygg og havre av begrenset næringsverdi til å produsere kjøtt og egg med høyt næringsinnhold.

Stort bidrag fra husdyr

Viktigheten av husdyrene for norsk selvforsyning og matsikkerhet illustreres også av at kjøtt, egg og melk i dag utgjør ca. 36 prosent av kaloriene vi får i oss, men bidrar med hele ca. 72 prosent av den nasjonale matforsyningen.

På den annen side er om lag 62 prosent av kaloriene vi spiser fra vegetabilske produkter, men dette står bare for cirka 25 prosent av den norske selvforsyningen. Til sammenligning står fisk og sjømat for litt over 3 prosent av den norske selvforsyningen utfra dagens kosthold. I en krisesituasjon vil fiskens andel i kostholdet kunne økes dersom vi spiser deler av fisken som i dag eksporteres, særlig villfisk, men også laks i en utslaktningsperiode dersom tilgangen på fôr skulle svekkes.

Selvforsyningsgrad og matsikkerhet

Selvforsyningsgrad og matsikkerhet er ikke det samme, men det er likevel en sterk sammenheng. Både fisk, kjøtt, egg, meieri, men også korn, potet og nordiske grønnsaker vil være viktige produksjoner for å sikre den norske mattilgangen i en krisesituasjon – med andre ord produksjoner som vi har ressursgrunnlag for å produsere selv, og produksjoner der vi i dag har høy selvforsyningsgrad.

I normale tider er det å opprettholde en høyest mulig selvforsyningsgrad basert på norske ressurser viktig for å gjøre oss mer robuste og tilpasningsdyktige i krisetider. På bakgrunn av at Norges landareal består av ca. 45 prosent utmark som egner seg til beite, men bare ca. 3 prosent dyrkbart areal, der 2/3 egner seg til gras og bare ca. 1/3 til korn, grønt og potet, vil husdyrene også i overskuelig fremtid spille en sentral rolle for den norske matsikkerheten.

Samtidig er det viktig å fortsette det gode arbeidet med å forbedre husdyrproduksjonen, både når det gjelder avl, ytelse, dyrehelse og lav medisinbruk. Nye alternative proteinrike fôrkilder basert på norske ressurser, som for eksempel kjøttbeinmel, fiskemel, insekter eller alger, vil også kunne være med å bidra til å gjøre norsk husdyrproduksjon enda mer robust.