Go'mørning

«Klimasmart landbruk» - verktøy for forbedringer

«Kringloopwijser» («Kretsløpstolken») er et nederlandsk verktøy som sier hvor effektivt næringsstoffene på gården utnyttes. Effektiv utnyttelse reduserer både økonomiske og miljømessige tap. Fotograf:

I prosjektet «Klimasmart landbruk» er målet å utvikle et system for dokumentasjon og et verktøy for å beregne klimagassutslipp fra norske gårdsbruk.

En helhetlig utslippsmodell vil gjøre det mulig å identifisere forbedringspunkter i produksjonen, iverksette tiltak og gjennom det bidra til redusert fotavtrykk fra den enkelte gården. Sammen med kunnskapsdeling og rådgivning, vil dette gi forbedringer i en allerede klimaeffektiv norsk matproduksjon, samtidig som matproduksjonen opprettholdes.

«Klimasmart landbruk» eies av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, Nortura, TINE og Felleskjøpet Agri, og en samlet næring støtter opp om prosjektet.

Nye datasystemer

I 2017 vil hovedaktiviteten være kunnskapsinnhenting og utvikling av nye datasystemer. Dette arbeidet skal bygge på allerede godt etablerte systemer for datainnsamling og dokumentasjon i jordbruket. Data om for eksempel fôrdyrking, gjødselhåndtering, forbruk  av kunstgjødsel, kraftfôr, strøm, plantevernmidler og produksjonsresultater både i plante- og husdyrproduksjonen, kan settes inn i en gårdsmodell, og beregningene fra modellen vil gi beslutningsstøtte og legge grunnlag for gode klimavalg for bonden.

Oppstarten av et rådgivningstilbud i enkelte pilotområder vil tidligst være klart mot slutten av 2017, og landsdekkende tilbud om klimarådgivning kan startes opp i 2018.

Lave utslipp fra norsk jordbruk

Klimagassutslippene fra jordbruket i Norge er relativt lave, både i absolutte tall og målt per produsert enhet. Norsk jordbruk har dessuten gjennom flere ti-år redusert egne klimagassutslipp.

Samtidig viser nyere forskning at variasjonene mellom gårder er store. Nettopp variasjonene viser at det er potensial for forbedringer og utslippsreduksjon på den enkelte gården.

Kommet langt i Nederland

I april i år var en gruppe på ca. 30 personer fra Norge, alle med en tilknytning til «Klimasmart landbruk», på fagtur til Nederland. Der fikk vi se hvordan det jobbes med klimarådgivning på gårds- nivå og system for datainnsamling, beregningsmetodikk og rådgivningsverktøy. I Nederland har organisasjonene i landbruket, industrien og myndighetene jobbet med dette i mer enn 25 år. Verktøyet de bruker heter ”Kretsløpstolken” og ser på gården som helhet.

Fra 2016 er det obligatorisk for melkeprodusenter å legge fram en analyse fra dette verktøyet. «Nå begynner arbeidet virkelig å gi resultater», var et av budskapene fra turen.