Go'mørning

God praksis på rugeriene er grunnleggende for helse og velferd

Fotograf: Animalia

Hybridene Ross 308, Hubbard (JA987) og Ranger Gold dominerer produksjonen av slaktekylling i Norge. I normalår er produksjonen basert på import av rugeegg fra besteforeldredyr i Sverige, Frankrike og Storbritannia. Det er viktig med god hygiene og korrekt håndtering på rugeriene for å sikre god dyrevelferd og -helse.

På rugerier som leverer kylling som skal ales opp til rugeeggsproduksjon er håndteringen i all hovedsak manuell. Rugerier som leverer dyr for oppfôring til slakt er i stor grad automatisert.

På rugeriene skal et stort antall kyllinger sorteres ved klekking. Eggeskall, uklekte egg, kyllinger som er døde, svake eller har ulike utviklingsfeil skal skilles fra normale kyllinger. Avvik omfatter alt fra korsnebb, feil ved beinstilling, lite livskraftige dyr, åpen navle og uthengende plommesekk eller tarm.

Mindre håndtering med ny teknologi

Håndteringen i alle ledd er i prinsippet uavhengig av hybrid.

Nyklekkede kyllinger kan hakke på hverandre. Det skjer også i naturen, og det skjer i klekkemaskinen før de tas ut. De vil utforske alt rundt seg med prøvende hakk. For misdannede kyllinger er det avgjørende at utsortering og avliving skjer så raskt og skånsomt som mulig.

All utsortering skjer manuelt, uavhengig av hvilket rugeri det er snakk om.

Et nytt system kalt HatchCare ble tatt i bruk på et norsk rugeri i 2023. Den nye teknologien gir vesentlig mindre håndtering av kyllingen og den gir tilgang til vann og mat i klekkekassen. Men det er fortsatt behov for å sortere ut avvikende kylling manuelt.

Etisk regnskap rugeri siden 2017

På oppfordring fra næringen, utviklet Animalia det vi kaller Etisk regnskap for foreldredyr- og kyllingrugerier i 2017. Et etisk regnskap er et revisjonsverktøy som i praksis er en omfattende kartlegging av faktorer som kan påvirke dyrenes velferd. Når et etisk regnskap er avsluttet, får bedriften en skriftlig rapport til bruk i sitt forbedringsarbeid.

I 2021 ble metodikken revidert, med innføring av såkalte «knockout»-punkter som synliggjør kritiske områder som rugeriene skal ha kontroll på. Avvik på «knockout»-punkter fører til dårlig karakter uansett om mye annet er svært bra.

I perioden 2017-2023 er det gjennomført 34 etiske regnskap på norske rugerier.

Vesentlige punkter i Etisk regnskap:

  • Opplæring og oppfølging av personell
  • Null-toleranse for dårlige holdninger avdekket ved mishandling, gjentatt uønsket atferd er oppsigelsesgrunn
  • Skriftlige prosedyrer for viktige områder
  • Registrering og oppfølging avvik
  • Eliminere/minimere risiko for at fugler faller/hopper ut/kommer i klem
  • Dyr som blir klemt/skadet skal oppdages og avlives raskt
  • Kylling med avvik skal oppdages og avlives raskt; alvorlige avvik bedøves og avlives umiddelbart, øvrige innen 15 minutter
  • Gode rutiner for vedlikehold av alt utstyr
  • Korrekt bruk av bedøvingsutstyr

Innføring av ny teknologi vil trolig resultere i en ny revisjon siden beste karakter alltid skal baseres på beste praksis.

Derfor importeres kun egg

Import av klekket kylling unngås av både av hensyn til smitterisiko og for å unngå unødig belastning for kyllingene. I 2022, og delvis i 2023, oppstod en situasjon med underskudd på rugeegg i Norge. Da ble det i tillegg til import av egg som klekkes til foreldredyr også importert noe såkalte bruksegg fra Sverige. Bruksegg klekkes til slaktekyllinger. For å minimere risiko for mulig smitte, ble disse importerte eggene ruget og klekket på et eget kyllingrugeri, deretter levert til et mindre antall produsenter.

Vanligvis ruges og klekkes importerte egg på norske foreldredyrrugerier, som igjen leverer daggammel kylling til oppalere. De fôrer dem opp til flokker med foreldredyr. Foreldredyrene produserer så rugeegg som leveres til norske kyllingrugerier. Der klekkes det ut kyllinger som leveres til slaktekyllingprodusenter.