Go'mørning

Tiltak på veien mot bedre svinevelferd

Tilsynskampanjen avdekket 356 regelverksbrudd som omhandlet manglende strø- og rotemateriale. Arbeid med denne problematikken vil raskt løfte den generelle dyrevelferden for svin på landsbasis. Fotograf: Animalia/ Audun Flåtten

I 2021 og 2022 gjennomførte Mattilsynet en nasjonal tilsynskampanje om velferd der 582 svinebesetninger ble inspisert. Resultatene ble publisert i januar, og disse viste regelbrudd i halvparten av besetningene. Inspeksjonene viser at selv om næringen har kommet langt, er det stadig en vei å gå.

Dyrevelferdsprogrammet for svin, helsetjenesten og obligatoriske kurs for både veterinærer og produsenter, bidrar til økt kjennskap og forståelse for gjeldende regelverk og retningslinjer. Men hvordan kan vi bruke resultatene fra tilsynskampanjen på en måte som skaper varig bedring?

Kompetansebygging

Gjennom å utvikle kurs bidrar vi til holdningsendringer basert på felles kunnskapsgrunnlag. Kompetansebygging er en av de viktigste komponentene i arbeidet med å forbedre dyrevelferden for svin. Modulen om svin i kurset «Dyrevelferdsprogrammer og veterinærens rolle» blir i disse dager rullet ut. Dette kurset er obligatorisk for alle som skal være avtaleveterinærer i dyrevelferdsprogrammet for svin. Kurset dekker dyrevelferd for gris, grisens atferd, avvikshåndtering og gjennomføringen av et DVP-besøk. Kurset tar også for seg funnene fra tilsynskampanjen og hvordan veterinærene bør forholde seg til disse samtidig som de kan veilede produsentene til å bedre velferden. Med kurset ønsker vi å skape en felles forståelse for dyrevelferd i svinebesetninger.

Et nytt kurs for svineprodusenter planlegges også. Dette kurset vil være praksisrettet og ta for seg problemstillinger som produsentene møter i tillegg til atferd og dyrevelferdsindikatorer. Det vil også rettes et ekstra fokus mot områdene hvor tilsynskampanjen avdekket flest avvik, som syke og skadde dyr og rotemateriale.

Helsegrissystemet

Helsegrissystemet forbedres slik at resultatene for velferdsindikatorer kan hentes ut for å sikre god og kontinuerlig dokumentasjon av dyrevelferden til norske griser. USR-anmerkninger gir indikasjoner på forholdene i en besetning, og disse er lett tilgjengelig i Helsegrissystemet på produsentens profil. Vi vil også innføre varslinger til varemottakerne hvis en produsent endrer sonen de befinner seg i. Dette vil gjøre det enklere for rådgiverne å få bedre oversikt over forholdene i de ulike besetningene.

Kontinuerlig utvikling og forbedring

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre dyrevelferdsprogrammet for svin. Tilsynskampanjen ga oss et unikt datagrunnlag for videre arbeid med dyrevelferden til norske griser. Mange tiltak er allerede satt i gang, men resultatene fra tilsynskampanjen gjør arbeidet mer målrettet slik at man på best mulig måte kan møte utfordringene tilsynskampanjen avdekket.