Go'mørning

Kreftrapporter gir mer kunnskap

Den nye CUP-rapporten om tarmkreft som kom i høst viser at kunnskapen som ligger til grunn for kostrådene om kjøtt fra Helsedirektoratet fortsatt gjelder. Fotograf: Animalia/ Caroline Roka

To internasjonale rapporter om kreft kommer tidlig i 2018. I begge vil kjøtt og kjøttprodukter bli vurdert, og tarmkreft er den mest aktuelle kreftformen. Rapportene vil få betydning for helsepolitikken både nasjonalt og internasjonalt og kan få stor medieoppmerksomhet. Siden de legger ulike metoder til grunn, er det viktig å kunne tolke resultatene.

Denne vinteren publiseres to store internasjonale rapporter om kreft. WCRF (World Cancer Research Fund) vil publisere sin store oppsummeringsrapport for alle kreftformer i begynnelsen av 2018, mens IARC (International Agency for Research on Cancer) har annonsert at de vil utgi en fullstendig rapport om kjøtt og kreft.

WCRF er en anerkjent organisasjon som arbeider med mat, ernæring og fysisk aktivitets rolle i forebyggingen av kreft. De har to ganger utgitt større oppsummeringsrapporter som omfatter kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og en rekke kreftformer. Den første kom i 1997, den andre i 2007, og denne vinteren er altså den tredje ekspertrapporten ventet. Disse rapportene har stor betydning i det helsefremmende arbeidet både nasjonalt og internasjonalt. De norske helsemyndighetene har for eksempel lagt stor vekt på rapporten fra 2007 i utarbeidelsen av kostrådene som anbefaler nordmenn hva de bør spise.

Delrapport om tarmkreft

Som et ledd i arbeidet som leder opp til WCRFs hovedpublikasjon hvor man ser på alle kreftformer, utga organisasjonen sammen med sin søsterorganisasjon AICR (American Institute for Cancer Research) en delrapport om tarmkreft nå i september. Denne rapporten er en del av det såkalte CUP-programmet (the Continuous Update Project), hvor WCRF gjør systematiske gjennomganger av forskningslitteraturen om ulike kreftformer. I en CUP-rapport gjennomgås det vitenskapelige grunnlaget for sammenhengen mellom mat, ernæring, livsstilsfaktorer og én spesifikk kreftform.

Rødt kjøtt – nedgradert sammenheng

CUP-rapporten som kom nå i september fikk relativt lite omtale i media, men er likevel viktig. Konklusjonene kan nemlig gi en pekepinn på noe av det som kan forventes om kjøtt i den store hovedrapporten. I rapporten ble nemlig rødt kjøtt flyttet fra klassifiseringen «overbevisende» sammenheng, til «sannsynlig» sammenheng med tarmkreft. Dette er en nedgradering fra vurderingen i den forrige CUP-rapporten om tarmkreft som kom i 2011. Sammenhengen mellom bearbeidet kjøtt og tarmkreft er i dokumentasjonen fortsatt klassifisert som «overbevisende» – som i 2011-rapporten.

Ettersom resultatene fra ulike CUP-rapporter danner grunnlaget for den store kreftrapporten fra WCRF, kan man anta at rådet på inntak av kjøtt og bearbeidet kjøtt vil være nokså likt som i den forrige store ekspertrapporten – nemlig å begrense inntaket.

Munnet ut i åtte råd

Den forrige store WCRF-rapporten omhandlet 17 kreftformer. Den vurderte ulike faktorer, blant annet matvarer, opp mot kreftformene. Rapporten konkluderte med å gi åtte helt konkrete råd, hvor å begrense inntak av rødt kjøtt til maks 500 gram per uke og unngå inntak av bearbeidet kjøtt var ett. De andre rådene handlet om å være i fysisk aktivitet, være normalvektig, unngå – eller i alle fall begrense inntaket alkohol, begrense inntaket av kaloririke og sukkerrike matvarer, øke inntaket av fullkorn, frukt og grønnsaker, redusere inntaket av salt og ikke basere kostholdet på kosttilskudd, men få næringsstoffer gjennom kostholdet.

IARCs hovedrapport

Organisasjonen IARC, som er kreftorganisasjonen til Verdens Helseorganisasjon, har signalisert at de vil komme med en større rapport på nyåret. Denne rapporten vil være en vitenskapelig litteraturgjennomgang og evaluering av om rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt har potensial til å forårsake kreft under visse forhold. Denne rapporten er den del av deres monografprogram – som identifiserer og vurderer miljørelaterte årsaker til kreft hos mennesker. Totalt 900 ulike stoffer har blitt vurdert. Dette er alt fra luftforurensning, ulike kjemikalier, alkohol til tobakk. Det er kun de siste årene at IARC har inkludert matvarer i sine vurderinger.

Allerede høsten 2015 publiserte IARC et sammendrag av vurderingene på inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, hvor konklusjonen var at bearbeidede kjøttprodukter ble klassifisert som kreftfremkallende og rødt kjøtt som sannsynligvis kreftfremkallende. Man antar derfor at konklusjonene i den store rapporten som kommer nå vil være de samme.

Gir rapportene nye kostråd?

Den nye CUP-rapporten om tarmkreft som kom i høst viser at kunnskapen som ligger til grunn for kostrådene om kjøtt fra Helsedirektoratet fortsatt gjelder. Den forrige store rapporten fra WCRF fra 2007 la mye av grunnlaget for rådet om inntak av kjøtt. At den nye rapporten fra WCRF vil ha betydning for helsemyndigheters arbeid både i Norge og internasjonalt er helt klart.

Dagens kostråd baserer seg på sammendrag av eksisterende forsking på helseeffekter av  en matvare eller bestanddeler i denne. En eventuell endring i de konkrete kostrådene tar tid og er et stort arbeid. Kostrådene anbefaler generelt at man har et sunt og variert kosthold og er fysisk aktiv. Et sunt og variert kosthold vil redusere risikoen for flere former for kreft i tillegg til blant annet hjerte- og karsykdom, diabetes og overvekt.