Go'mørning

NNR2022 – på vei mot nye kostråd

Fotograf: Pixabay

I løpet av et års tid vil de norske kostrådene oppdateres. Dette skjer med utgangspunkt i de Nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR2022). NNR2022 utføres på oppdrag av Nordisk ministerråd og utgjør det vitenskapelige grunnlaget for nasjonale næringsstoffanbefalinger og matvarebaserte kostråd i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge, samt de baltiske landene. 

Publisert 28. mars oppdatert 11. april.

I 2019 startet NNR2022 sitt arbeid med å systematisk gjennomgå og oppdatere kunnskap om anbefalinger for 36 næringsstoffer, samt 17 ulike matvaregrupper – og kategorier. Helse og ernæring er det sentrale i dette arbeidet, men Nordisk ministerråd ga også NNR i oppdrag å innlemme bærekraft i de nye anbefalingene. Etter omtrent fire år har samtlige kapitler i NNR vært på offentlig høring, i alt 53 kapitler, i tillegg til fem artikler på bærekraft. Rett før påske kom rapporten som oppsummerer anbefalingene, ut på høring.

NNRs arbeid på ernæring

Animalia har sammen med MatPrat fulgt prosessen og til sammen levert i overkant av 20 høringssvar på næringsstoffer, matvaregrupper og bærekraftsartiklene. Animalia og MatPrat har i sine høringssvar pekt på hvordan NNR legger opp til at næringsbehovet vårt i større grad kan dekkes av plantebasert mat. Dette kan i noen tilfeller være riktig, men der animalske matvarer er gode og viktige kilder til næringsstoffer i kostholdet, bør dette også vektlegges. Videre er det i kapitlene om kjøtt og egg lagt vekt på hvordan disse matvarene kan øke risikoen for visse sykdommer, mens kjøtt og eggs positive bidrag til et sunt kosthold og god helse er i stor grad fraværende. 

NNRs arbeid på bærekraft

Det har vært stort engasjement og en offentlig debatt knyttet til de fem bærekraftsartiklene som har vært på høring. NNR har uttalt at bærekraft i stor grad er begrenset til å omhandle miljø og klima, men at sosial og økonomisk bærekraft skal vurderes der det er relevant. En av hovedkonklusjonene i artiklene er at man må redusere forbruket av animalske matvarer i kostholdet. For Norge som nærmest er selvforsynt med animalske varer, og som har dårlige forutsetninger for en betydelig økning av matvekster, kan dette få negative følger for både matsikkerhet og de landbrukspolitiske målene. Flere norske forskningsmiljøer er bekymret over prosessen og det vitenskapelige nivået til bærekraftsartiklene. Særlig mangler det kunnskap om lokale og nasjonale forhold, og ved flere tilfeller gis det anbefalinger og konklusjoner basert på globale tall og forhold som ikke er relevante for Norge. Samtidig er beskrivelsen av husdyr i flere av artiklene ensidig negativ, mens positive sider ignoreres.

Mange har påpekt at matsikkerhet er et viktig element i et bærekraftig matsystem og bedt om at NNR tar hensyn til det. På et informasjonsmøte 12. januar, uttalte NNR komiteens leder at de verken hadde kompetanse eller økonomi til å inkludere selvforsyning i bærekraftbegrepet. NNR har også uttalt at det ikke ligger i deres mandat å vurdere matsikkerhet og selvforsyning.

Oppsummeringsrapport nå på høring

31. mars ble rapporten som oppsummerer anbefalingene, lagt ut på høring. Helt konkret er NNRs forslag til anbefalinger at man kan spise inntil 1 egg om dagen, at inntaket av hvitt kjøtt ikke bør øke fra dagens inntak, og at inntaket av rødt kjøtt bør ligge på maksimalt 350 g per uke av hensyn til helsa. Fordi klima og miljø også er vurdert, mener NNR at inntaket av rødt kjøtt bør være betydelig lavere enn 350 g, men gir ikke en konkret mengdeanbefaling for dette. Det understrekes også at rødt kjøtt ikke bør byttes ut med hvitt kjøtt. Allerede har det kommet innspill fra fagmiljø som stiller spørsmål ved at NNR har konkludert med at vi ikke bør spise mer enn 350 g rødt kjøtt i uken.

Høringsfristen er 26. mai.