Go'mørning

Ny handlingsplan for sunnere og mer bærekraftig kosthold

Fotograf:

I begynnelsen av mars ble den nye handlingsplanen for bedre kosthold i Norge offentliggjort. Tiltakene i planen kan bidra til å styrke forskningsaktiviteten i bransjen, øke tilbudet av sunnere produkter og heve kostholdskunnskapen blant forbrukerne.

Visjonen i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) er å skape et samfunn som fremmer matglede, sunt kosthold og god helse i hele befolkningen. Planen er forankret i Helse- og omsorgsdepartementet, men totalt åtte ministre har undertegnet.

Planen inneholder ingen nye kostråd, men skal bidra til å oppfylle eksisterende nasjonale råd og internasjonale forpliktelser, som FNs bærekraftsmål og WHOs Plan for forebygging av ikke-smittsomme sykdommer. Sammenlignet med den forrige handlingsplanen for bedre kosthold (2007-2011), er det nytt at bærekraft er inkludert. Psykisk helse og livskvalitet er også vektlagt, noe det i liten grad har vært tidligere.

Unge og eldre er hovedmålgrupper

Planen består av 42 tiltak som er inndelt i fem hovedområder:

  • Måltidsglede og sunt kosthold
  • Gode og enkle valg
  • Kommunikasjon og kunnskap
  • Mat, måltider og ernæring i helse- og omsorgstjenesten
  • Forskning, utvikling og innovasjon

De viktigste målgruppene er barn, unge og eldre, men en rekke tiltak retter seg mot hele befolkningen. Flere av tiltakene har kvantitative mål. Det er ikke planlagt ekstra bevilgninger for å nå målene.

Reduksjon av salt og fett

Blant utfordringene det pekes på, er for høyt inntak av mettet fett og salt i befolkningen. Kjøttbransjen har gjennom mange år tatt grep for å gjøre kjøttproduktene sunnere, blant annet ved å redusere innholdet av salt og fett i ulike produkter, utvikling av stadig flere nøkkelhullsmerkede produkter og gjennom Saltpartnerskapet. Ca. en tredjedel av de 62 medlemmene i Saltpartnerskapet er bedrifter i kjøttbransjen. Flere store kjøttbedrifter har også undertegnet intensjonsavtalen om sunnere kosthold mellom helseminister Høie og matbransjen.

Stimulere til økt forskning

Handlingsplanen ønsker å stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjon. Den vektlegger at det er behov for kunnskap gjennom forskning som omfatter hele verdikjeden fra produksjon og foredling til helse- og forbrukeraspekter. Kjøttbransjen er allerede involvert i ulike forsknings- og utviklingsprosjekter med fokus på helse. Prosjektet «GrøntiKjøtt» blir spesifikt trukket frem i handlingsplanen, ettersom målet er å lage kombinasjonsprodukter av kjøtt og grønnsaker. Et annet eksempel er «Sunnere storfekjøtt-prosjektet», som gir økt kunnskap om norskprodusert rødt kjøtt og tarmkreft. Flere slike prosjekter vil gi økt kunnskap og bidra til å oppnå flere av målene i handlingsplanen.

Handlingsplanen finnes på Helse- og omsorgsdepartementet sine nettsider.