Go'mørning

Økt forskning på mat og helse krever nye virkemidler

Fotograf: Pixabay

Det er behov for et nytt forskningsprogram eller tilsvarende satsing for å stimulere til økt forskning og innovasjon på mat, ernæring og helse. I tillegg bør kunnskapsutveksling mellom ulike fagmiljøer styrkes, konkluderer HelseOmsorg-21 utvalget med.

Norge har et ambisiøst mål om 25 prosent reduksjon i livsstilsrelaterte sykdommer innen 2025. Økt forskning og utvikling (FoU) er et av virkemidlene for å oppnå dette. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet ble det nedsatt et utvalg bestående av 13 personer, det såkalte HelseOmsorg21-utvalget. Animalia har deltatt i utvalget, og arbeidet har pågått fra februar til juni 2017.

Oppdraget var å gjennomføre en utredning om forskning og innovasjon på mat, ernæring og helse relatert til næringsmiddelindustrien, å beskrive ressurser og utfordringer for samarbeid og foreslå tiltak for å løse utfordringene. Rapporten fra utvalget ble overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni.

Mye bra, men kan bli bedre

Et av Norges mange fortrinn innen mat- og helsesektoren er fullstendige verdikjeder for forskning, innovasjon og kommersialisering både på jordbruks- og sjømatsiden,  såkalt grønn og blå sektor. Innen begge sektorer har Norge virksomheter som holder høy internasjonal standard i alle ledd fra genmaterialer, systematisk avl og sortsutvikling, fôrutvikling, veterinærmedisin, merkevarebygging og handel. Vi har gode helseregistre, befolknings- og kostholdsundersøkelser og stadig økende interesse fra næringslivet for å bidra med helsefremmende produkter til befolkningen.

På den annen side er det fremdeles et uutnyttet potensial for forskning og innovasjon innen mat og helse. Det skyldes i stor grad mangel på helhetlige og koordinerte virkemidler. De små og mellomstore bedriftene oppgir at den viktigste barrieren for forskning er lav intern FoU-bestillerkompetanse. Andre barrierer kan være knyttet til regelverk på næringsmiddelområdet og mangel på samhandlingsarenaer mellom næringslivet og forskningsmiljøer.

Anbefalinger

I sine anbefalinger har utvalget tilstrebet et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for mat, kosthold, ernæring og helse. Utvalgets hovedanbefalinger er at:

  • Det opprettes et tverrfaglig og tverrsektorielt forsknings- og innovasjonsprogram eller -satsing på mat og helse der det også tas hensyn til bærekraftaspektet. Resultatene fra satsingen vil være nyttige og viktige for alle mat- og helseaktørene, inkludert primærproduksjonsleddet, næringsmiddelindustrien, handel og servicenæringen, forbrukerne og myndighetene.
  • Mer mat- og innovasjonskunnskap bør inngå i de tradisjonelle ernærings- og helsefagene, og mer helse-, ernærings- og innovasjonskunnskap bør inngå i de næringsmiddeltekniske fagene. I tillegg bør det vurderes å etablere faste utvekslingsordninger mellom utdanningssektoren og næringslivet.