Go'mørning

Tarmkreft kobles til velstand og livsstil

Tarmkreft er blant de vanligste kreftformene i mange vestlige land. Det er ikke overraskende at den ligger høyt også i Norge, ifølge forsker Paula Berstad i Kreftregisteret. Fotograf: Kreftregisteret

Norge er blant topp sju av landene i verden når det gjelder tarmkreft, og forekomsten har økt de siste 30 årene. Men man vet ikke klart hvorfor – bare at forekomsten har økt med velstanden.

Forsker Paula Berstad i Kreftregisteret arbeider med tarmkreft og er også involvert i arbeidet med det nye screeningprogrammet for tykktarmskreft som er planlagt å starte i 2019.

- De tre vanligste kreftformene for norske menn er prostata-, lunge- og tykktarmskreft. Hos kvinner er bryst-, tykktarm- og lungekreft mest utbredt. Forekomsten av disse kreftformene har økt jevnt og trutt de siste 30 årene. Unntaket er lungekreft hos menn, hvor man har sett en reduksjon de siste ti årene. Forekomst av prostatakreft hos menn har heller ikke økt, men holdt et stabilt høyt nivå de siste ti årene, forteller Berstad.

Tarmkreft er noe vanligere hos menn enn hos kvinner i alle aldersgrupper. Hos kvinner ser man en forskjell i forekomsten mellom landsdeler. I 2012-16 var det høyere andel i vestlandsfylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og lavest i Hedmark og Finnmark. Denne forskjellen mellom landsdeler ser man ikke like klart hos menn. Forekomsten av tarmkreft øker med alderen, særlig fra 60-årene og oppover, og det er svært uvanlig å få tarmkreft før fylte 50 år.

Knyttes til velstandsøkningen

Tarmkreft er blant de vanligste kreftformene i mange vestlige land. Det er ikke overraskende at den ligger høyt også i Norge, og forekomsten har økt med velstanden.

- Ifølge kunnskapsoppsummeringer er overvekt, røyking, alkoholkonsum og inntak av bearbeidet og rødt kjøtt assosiert med høy risiko for tarmkreft. Fysisk aktivitet, inntak av fiberholdige matvarer – spesielt fullkorn – og inntak av melkeprodukter og kalsium er assosiert med lav risiko, forteller Berstad.

De kjente livsstilsrisikofaktorene, for eksempel overvekt og fedme, kan forklare mye  av økningen både i Norge og i andre land.

- Det kan likevel være ukjente risikofaktorer i miljø, norsk arvemateriale eller livsstil som kan forklare noe av den spesielt høye forekomsten i Norge og forskjeller mellom landsdeler. Per i dag finns det ikke kunnskapsgrunnlag for å fastslå slike risikofaktorer, sier hun.

WCRF anslår at så mye som 45 prosent av nye tilfeller av tarmkreft kan forebygges med livsstilsendringer. De kjente risikofaktorene har relativt lik utbredelse i Norge som i andre vestlige land.

Livsstilsendringer kan gi redusert risiko

En nylig norsk studie* har estimert hvor mye av tarmkreftdød som kan forebygges ved endring av risikofaktorer i befolkningen sammenlignet med screening mot tarmkreft og forbedret behandling. Studien anslår at 11 prosent av tarmkreftdødsfallene kan forebygges i Norge ved endringer i livsstil.

- Det forutsetter at halvparten av de som ikke følger helseanbefalinger om fysisk aktivitet, kroppsvekt, ikke-røyking, alkoholkonsum og inntak av bearbeidet og rødt kjøtt og fiber endrer seg til å følge disse anbefalingene. Alle faktorene kan bidra noe, men mest effekt har man av å redusere fysisk inaktivitet og overvekt i befolkningen, fordi disse er de mest utbredte usunne faktorene i Norge, sier Paula Berstad.

 

*Skyrud KD, Myklebust TÅ, Bray F, Eriksen MT, de Lange T, Larsen IK, Møller B. How Many Deaths from Colorectal Cancer Can Be Prevented by 2030? A Scenario- Based Quantification of Risk Factor Modi- fication, Screening, and Treatment in Nor- way. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2017;26(9):1420-1426.