Go'mørning

Antall sauebesetninger går ned

Fotograf: Animalia/ Jonas Ruud

Årsstatistikken i Sauekontrollen viser at antall sauebesetninger og søyer i Norge går nedover. I 2020 var det 600 besetninger og 56 000 færre søyer sammenlignet med 2018. Dette til tross for at søyetallet gikk noe opp igjen i 2020 etter et rekordlavt 2019.

Det lave søyetallet i 2019 har antagelig sammenheng med tørkesommeren i 2018 og at det ble beholdt færre avlsdyr påfølgende vinter som følge av begrenset tilgang på fôr. I 2020 var drøye 39 prosent av landets sauebesetninger og i overkant av 52 prosent av landets søyer registrert i Sauekontrollen per 1. mars. Andelen medlemsbesetninger er relativt stabil, mens søyeandelen øker litt hvert år.

Innlandet hadde høyest oppslutning om Sauekontrollen med 55 prosent av besetningene, deretter fulgte Viken med 49 prosent av besetningene. Besetningsstørrelsene er i 2020 tilbake på 2018-nivå med 66 søyer pr. besetning som landsgjennomsnitt, mens de som er medlem av Sauekontrollen i gjennomsnitt har 88 søyer hver.

Ingen år er like

Flere steder i landet var det en sen vår, og det gjorde at mange måtte utsette slipp på fjellbeite på grunn av store snømengder i fjellet. Lammene var i gjennomsnitt seks dager eldre ved slipp på utmark/fjell enn hva de normalt pleier å være (46 dager i 2020, normalt rundt 40 dager). Tilveksten på lammene fra fødsel til vårveiing ble noe lavere i 2020, med 332 g/dag. I 2019 var tilveksten 344 g/dag. Utover sommeren var tilveksten veldig god, og hele sesongen sett over ett endte lammene opp med tilnærmet lik tilvekst fra fødsel til høst som i 2019.

Utvikling siste 20 år

I tabell 1 er det plukket ut enkelte måltall for årene 2000, 2010 og 2020 for å vise hvilke endringer som skjer over tid. Vi kan slå fast at lammetallet var lavt, så økte det noe på tidlig 2000-tallet, men har de siste årene gått noe ned igjen. Det henger mest sannsynlig sammen med redusert vektlegging på høyt lammetall i saueavlen. Tilveksten på lamma fra fødsel og fram til veiing og avvenning på høsten blir bedre og bedre. Noen få gram forbedret tilvekst per lam per dag utgjør mange kilo høstvekt for alle lam på landsbasis.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnitt for ulike måltall i Sauekontrollen utvalgte år

tabell sauekontrollen.png

Tabellen viser at lammene i 2020 var 16 dager yngre ved slakt enn hva de var i 2000. I tillegg til at de er yngre, så ser vi også at tilveksten fra fødsel og fram til slakt har økt med 16 g/dag. Slaktevekta har gått noe opp, og slakteklasse har blitt forbedret med to hele klasser fra O+ til R. Fettgruppen er stabil, noe som vitner både om god tilvekst på dyra og bønder som er flinke til å slakte lam etter hvert som de er slaktemodne.