Go'mørning

Ingris fortsatte å vokse i 2022

Spedgristapet frem til avvenning sank fra 2021 til 2022, og norsk smågris har en svært høy overlevelsesprosent på hele 99 prosent. Fotograf: Animalia / Caroline Roka

2022 var et veldig godt år for Ingris-medlemmer, med god effektivitet hos purker og økt tilvekst og redusert fôrforbruk hos smågris og slaktegris. Selv om det fortsatt er relativt stor forskjell mellom svineprodusenter, så har norsk svineproduksjon hatt meget god fremgang i løpet av det siste året.

Etter år med relativt stabilt medlemstall, økte antallet Ingris-medlemmer til 977 i 2022. Nå er 80,2 prosent av avlspurkene og 31,5 prosent av landets slaktegriser registrert i Ingris. Selv om kun 12,6 prosent av norsk smågris ble registrert i Ingris i 2022, er dette en økning fra 11,8 prosent siden året før.

Økt effektivitet

Purkenes effektivitet har økt kraftig i løpet av det siste året til hele 29,5 beregna avvente per årspurke. Det er en historisk økning på 0,6 fra 2021. Det er også økning i antall kull per årspurke og antall avvente per kull per årspurke til henholdsvis 2,23 og 13,1 i gjennomsnitt.

Grisingsprosenten, et nøkkeltall for smågrisproduksjon, har også økt med hele 0,4 prosentpoeng når solgte drektige purker inkluderes. Som en naturlig konsekvens av dette, sank antall tomdager per kull med 0,7 til 15,1 i gjennomsnitt. I 2022 steg antall levende fødte per kull med 0,1 til 14,9, mens antall dødfødte per kull holdt seg på 1,1. Spedgristap frem til avvenning sank med 0,2 prosentpoeng fra 2021.

Redusert fôrforbruk

Smågris, perioden mellom avvenning og salg eller overflytting til slaktegris, har hatt en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 619 g, en økning på 21 gram per dag sammenlignet med fjoråret. Dermed sank også antall fôringsdager fra 37 til 35 dager i gjennomsnitt. Vekt ved innsett var 10,6 kg, likt som i 2021, mens vekt ved periodens slutt var 32,2 kg, en gjennomsnittlig reduksjon på 0,3 kg.

Fôrforbruket til msågris er kraftig redusert siden 2021. Med en forbedring på 0,5 FEn per kilo tilvekst endte vi med gjennomsnittlig 1,65 FEn per kilo tilvekst i 2022. Etter flere år hvor fôreffektiviteten har ligget på 1,70 FEn per kilo tilvekst eller over, er denne forbedringen viktig i slike økonomisk tunge tider. Norsk smågris har fortsatt en stabil og svært høy overlevelsesprosent på hele 99 prosent.

Økt tilvekst

Trenden med økende tilvekst hos slaktegris fortsatte også i 2022. Daglig tilvekst økte i gjennomsnitt med 30 g til 1114 g. Likevel holdt antall fôrdager per slaktegris seg stabil på 85 dager. Fôrforbruket til slaktegris har nå sunket med 0,2 FEn per kilo tilvekst til 2,67. Likevel har slaktevekten hos slaktegris steget med 1,0 kg i gjennomsnitt siden 2021, fra 84,7 kg til 85,7 kg. Kjøttprosenten hos slaktegris har holdt seg stabil på 60,5 prosent.

Dødeligheten hos slaktegris er fortsatt 1,5 prosent i gjennomsnitt i 2022, dette er identisk med resultatene for 2021.

SPF-besetninger

I 2022 var SPF-andelen for Ingris-registrerte smågris 43,3 prosent, en økning på 4,2 prosentpoeng siden i fjor. Prosentandelen Ingris-registrerte slaktegris med SPF har derimot sunket med 0,8 prosentpoeng til 27,1 prosent. Ingris-resultatene viser at SPF-besetninger har i gjennomsnitt bedre tilvekst, lavere fôrforbruk og lavere dødelighet enn konvensjonelle besetninger.