Go'mørning

Produksjonen på sau er i endring

Figur 1: Besetningsstrukturi Sauekontrollen 2022. Fotograf: Animalia

Rundt 40 prosent av sauebesetningene i Norge er med i Sauekontrollen, noe som har vært stabilt de siste årene. Innlandet hadde høyest oppslutning om  Sauekontrollen med 56,7 prosent av besetningene i 2022, etterfulgt av Viken med 51,5 prosent. Søyeandelen øker hvert år og var 53,8 prosent pr. 1. mars 2022.

Sauekontrollen har større oppslutning dersom vi teller søyene enn om vi teller besetninger. Gjennomsnittlig besetningsstørrelse blant de som er med i Sauekontrollen er 86 søyer, mens landssnittet er 66 søyer. Figur 1 viser at over 43 prosent av medlemmene i Sauekontrollen har 1-49 para søyer. Vi har altså mange små besetninger, og søyene deres utgjør kun 14,1 prosent av alle søyer i Sauekontrollen i 2022. 6,3 prosent av medlemmene har 200 eller flere para søyer.

Fordeling på raser

I 2022 var det registrert 401 228 para søyer i Sauekontrollen. Norsk kvit sau (NKS) var den største rasen med 66 prosent av disse. Ni prosent av søyene var kvit spælsau. Kvit spælsau har, i likhet med NKS, hatt en liten nedgang de siste ti årene. Andre raser øker.

Gammelnorsk spælsau har økt fra 3621 para søyer i 2012 til 24 095 para søyer i 2022, og farga spælsau har økt fra 3 802 para søyer i 2012 til 14 599 para søyer i 2022. Gammelnorsk sau (villsau) øker også betydelig fra 1 353 para søyer i 2012 til 10 989 para søyer i 2022. Økningen på villsau er muligens høyere i Sauekontrollen enn på landsbasis fordi stadig flere villsaubesetninger ser nytten av å bruke Sauekontrollen til å dokumentere saueholdet. 

Nedgangen i lammetall og avdrått

Økende lammetall og de utfordringer det fører med seg har vært diskusjonstema i næringa over tid. Stadig høyere lammetall utover 2000-tallet førte til at man til slutt valgte å legge mindre vekt på lammetall i avlsarbeidet. Data fra Sauekontrollen viser at lammetallet var på topp i 2013 og 2014 med 2,11 fødte sau per søye. Etter den tid har det gått nedover og endte på 2,0 i 2022. Så lavt lammetall har det ikke vært siden 2005.

Avdråtten, dvs. kg høstvekt lam per søye, var naturlig nok på sitt høyeste da lammetallet var høyt – hele 78,8 kg i 2014. Interessant nok ser man at når lammetallet nå er tilbake på 2005-nivå, så ligger avdråtten på et lavere nivå enn i 2005. Den var 71,3 kg i 2022 mot 75,7 kg i 2005.