Go'mørning

Lengdemåling av småfe skal innføres gradvis

Fotograf: Animalia/ Caroline Roka

I april 2022 vedtok klassifiseringsutvalget at lengdemåling for småfe skal innføres. Men innføring av klassifisering med lengdemåling som obligatorisk system for småfe kan først skje i 2023, og klassifiseringsutvalget ønsker en gradvis innfasing i anleggene.

Animalia har jobbet med lengdemåling siden 2013. Først ute var storfe. Det viktige tallet er K-faktor, som beskriver forholdet mellom slaktets vekt og lengde. K-faktor er viktig for hvilken klasse slaktene kan oppnå. Klassifisering med lengdemåling for storfe ble innført fra 2019 og for reinsdyrslakt fra høsten 2019.

Installeres i 2022 og 2023

Et lengdemålingssystem for småfe ble montert på Fatland Jæren i januar 2022. Systemet har fungert godt både på sau og geit. Det fungerer i hovedsak likt som det som er i bruk på reinsdyr. En forskjell er at lengdemåleren styres av et «hjul» som er raskere i bruk enn fjernkontrollen som brukes på reinsdyrslakteriene.

Nye installasjoner av lengdemålere startet i 2022 og fullføres i år. Meats, som er utstyrsleverandør, er i ferd med å produsere nødvendig utstyr, og det nye utstyret vil gradvis komme på plass og tas i bruk etter avtale med slakteriene.

God forklaringsgrad

Ei likning regner ut slaktets klasse. Den baseres på informasjon om kategori, vekt, lengde, K-faktor, kjønn, variant og fettgruppe. For småfe har vi sju kategorier, ut av kjønn og alder. Variant skiller ordinære slakt fra villsau. Kjønn og fettgruppe bestemmes av klassifisøren.

Forklaringsgraden for likninga er beregnet til 87 prosent. Det vil si at likninga treffer godt både når det gjelder nivå og variasjon i slaktenes klasse.

Resultater

Fasit klasse er bedømt av Animalia og er satt på 1108 slakt. Fasit-datasettet vil bli utvidet videre i prosjektet. Det er utfordrende å få god representasjon i alle de sju slaktkategoriene. Det er også krevende å få mange nok slakt i de laveste klassene, fra P- og opp til O-.

Tabell 1: Middeltall for ulike klasse variabler i fasit datasettet og utfra estimering

Variabel 

Antall 

Middel 

Std 

Minste 

Største 

Klasse, slakteri 

1 108 

7,63 

1,72 

1 

12 

Fasitklasse, Animalia heltall 

1 108 

7,64 

1,91 

1 

13 

Fasit bakpart, Animalia 

1 108 

8,09 

1,97 

1 

14 

Fasit midtpart, Animalia 

1 108 

7,16 

1,96 

1 

13 

Fasit forpart, Animalia 

1 108 

7,62 

1,87 

1 

12 

Fasitklasse desimaler, Animalia 

1 108 

7,62 

1,87 

1 

12,67 

Estimert klasse, likning 

1 108 

7,66 

1,76 

1,11 

12,89 

Estimert helklasse, likning 

1 108 

7,67 

1,79 

1 

13 

Klassene har nummer fra 1 til 15, hvor P- har 1 og E+ har 15. Middel klasse ligger mellom klassene 7 (R-) og 8 (R). Standardavvik oppgis i antall klasser.