Go'mørning

Vedvarende høy tillit til kjøtt- og fjørfebransjen i Norge

Fotograf:

Forbrukernes tillit til norsk kjøtt- og fjørfebransje er vedvarende høy og til dels økende. Det gjelder både produktene og bransjen som sådan. Dette framgår av Animalias årlige holdnings- og tillitsundersøkelse som i sommer ble gjennomført av Sentio Research for 15. år på rad. Den viser også at selvforsyning ligger høyt oppe i folks bevissthet akkurat nå.

I år er det for første gang lagt inn spørsmål om selvforsyning og produksjonsomfang i Sentio-undersøkelsen. Hele 81 % mener det er viktig å være selvforsynt med mat. Bare 6 % mener er lite eller ikke viktig. I tillegg mener hele 93 % at kjøtt- og eggproduksjonen enten bør holdes på dagens nivå eller økes.

Hvor overraskende er disse resultatene, spør vi administrerende direktør Tor Arne Ruud i Animalia.
- Ja, dette var en overraskende høy score og veldig positivt. Det aller viktigste med denne type undersøkelser er jo å se utviklingen over tid. Så det blir spennende å se om denne trenden støttes de neste årene, sier Ruud.

Tor Arne Ruud, direktør i Animalia

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Generelt høy tillit til bransje og produkter

I undersøkelsen stilles spørsmål for kjøttbransjen og for fjørfebransjen 61 % av norske forbrukere viser seg å ha stor grad av tillit til kjøttbransjen når fjørfebransjen ikke er medregnet. 22 % svarer nøytralt og bare 4 % har svært liten tillit.

For fjørfebransjen er tilsvarende tall 56 % med stor grad av tillit, 25 % er nøytrale og 5 % har i svært liten grad tillit.

Når det gjelder produktene har 67 % i stor grad tillit til norske kjøttprodukter når fjørfeprodukter ikke tas med, 19 % svarer nøytralt og bare 3 % har svært liten tillit.

Når det gjelder fjørfeprodukter har 59 % stor grad av tillit, 24 % er nøytrale mens 4 % har i liten grad tillit.

Egg skiller seg ekstra positivt ut: Hele 75 % svarer at de i stor grad har tillit til norske egg. 15 % svarer nøytral og bare 2 % har liten tillit.

Tryggest på norske produkter

Mellom 68 og 75 % av de spurte - avhengig av produktkategori – svarer at de er tryggere på norske enn på importerte produkter.
- Undersøkelsen viser gjennomgående positive resultater og som på flere områder er signifikant bedre enn i 2019. Dette er vi veldig fornøyd med, kommenterer Tor Arne Ruud.

Økende tillit til bærekraft

- Dyrevelferd og bærekraft har fått økende kritisk oppmerksomhet de senere årene. Derfor er det betryggende at tilliten til bransjens håndtering av disse områdene øker. I 2020 er det over 70 % som uttrykker stor tillit eller stiller seg nøytral til dette spørsmålet. Veldig gledelig. Vi tar det som et tegn på at det det arbeidet Animalia - og en samlet kjøtt- og fjørfebransje holder på med innenfor henholdsvis dyrevelferd, bærekraft/klima og kjøtt/helse – gir et positivt bidrag, sier Ruud

Utenlandsk kjøtt like trygt?

- Flere enn tidligere år mener at utenlandsk kjøtt er like trygt å spise som norsk. Dessuten mener svensker og dansker, i enda større grad enn norske forbrukere, at eget lands kjøtt er trygt å spise. Er ikke det er paradoks? Bransjen vil vel hevde at norskprodusert objektivt sett er tryggest?
- Jo, det kan man kanskje si. Men det viser at forbrukere uansett land er grunnleggende positive til sitt eget lands produksjon – uavhengig av dokumentasjon. Sånn er det bare. Jeg tror dessuten at norske forbrukere gjennom en stadig økende reiseaktivitet – om vi ser bort fra de siste 7-8 månedene – opplever at de ikke blir syke av å spise kjøtt i andre land. Det gjelder spesielt yngre forbrukere, understreker han.

Dokumentasjon som fundament

- Hva kan bransjen gjøre for å øke ytterligere å øke tilliten?
- Vi har i årevis jobbet målrettet for å forbedre og dokumentere status innenfor alle deler av produksjonen. Det skal vi fortsette med. På dyrevelferdssiden har vi utviklet eller er i ferd med å utvikle dyrevelferdsprogrammer på samtlige dyreslag. Dette er noe alle kjøtt- og eggprodusenter i framtiden vil måtte ha på plass for å få levere sine produkter. På klima- og bærekraftsiden jobbes det godt i samråd med resten av landbruket for å opprettholde produksjonen samtidig som vi kutter utslipp. Samtidig er det viktig å oppnå forståelse for at bærekraft er mer enn klimagasser, f.eks. betydningen av aktivt beitebruk. minner Ruud om.
- Innenfor området kjøtt og helse vil vi fortsette å samle eksisterende kunnskap og initiere ny forskning om egg- og kjøttforbrukets helsemessige effekter. Det er viktig å sette søkelys på sammenhengene og få dokumentert hva som betyr noe og ikke i et rent helseperspektiv.

Et mål å holde nivået

- Dokumentasjon er bra. Men hvordan nå ut til forbrukerne med denne kunnskapen?
- I en medieverden som synes dominert av sensasjonsoppslag kan det være utfordrende å nå gjennom med fagbasert kunnskap. Solid dokumentasjon må uansett ligge i bunnen, og vi anser at det er vår hovedoppgave å framskaffe dette. Selv om vi selvsagt kunne ønske oss enda bedre tall, mener jeg det er viktig å holde fast ved at tilliten gjennomgående er veldig høy. Derfor blir vår hovedoppgave å holde dette ved like; jobbe for at vi skal kunne holde dette nivået i årene framover, understreker administrerende direktør Tor Arne Ruud i Animalia.

For ytterligere detaljer fra om årets Sentioundersøkelse, se kap. 6 i Kjøttets tilstand 2020