Go'mørning

Slik var kjøttforbruket i 2020

Fotograf: Animalia/ Caroline Roka

Kjøttforbruket i 2020 var preget av pandemien. I tillegg forelå nye data for matsvinn fra verdikjeden. Dette har slått ut på ulike måter i årets forbrukstall i Kjøttets Tilstand.

Beregnet reelt forbruk av kjøtt i 2020 var 51,7 kg per person, hvorav 39,9 kg var rødt kjøtt og 10,8 kg var hvitt kjøtt. Samlet sett er dette en nedgang på 1,4 kg fra året før, noe som først og fremst skyldes at grensehandelen var nesten 90% lavere i 2020 enn de foregående årene.

Beregnet reelt forbruk

Disse tallene er en teoretisk omregning fra engrosforbruk, og gir kjøttmengde korrigert for bl.a. beininnhold og svinn gjennom verdikjeden samt hos forbruker. Oppgis som mengde i rå vare.  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) beregner dette på oppdrag fra Animalia.

Hvordan pandemien har påvirket forbrukstallene

Beregnet reelt forbruk inkluderer også grensehandel, altså det privatpersoner kjøper utenfor landet og tar med hjem. Hvis vi ser bort fra grensehandel og konsentrerer oss om det som ble solgt i Norge av både norsk og importert kjøtt, ser vi at dette økte. For husdyr, som inkluderer storfe, småfe, fjørfe og svin, økte dette forbruket med 1,8 kg per person fra 2019 til 2020.

Anslag for grensehandel viser at vi tidligere handlet omtrent 3,5 kg kjøtt over grensen per år. I 2020 var dette redusert til under 0,5 kg. En slik nedgang på 90% i grensehandel har innvirkning på de totale forbrukstallene:

  • Forbruket av fjørfe har gått ned fordi innenlands salg av fjørfe har holdt seg stabilt. Nedgangen i fjørfe skyldes at reduksjonen i grensehandel ikke er erstattet med tilsvarende salgsøkning i Norge.
  • Forbruket av rødt kjøtt har hatt en mindre nedgang enn fjørfe nettopp fordi salget av rødt kjøtt i Norge økte fra 2019 til 2020, noe som nesten kompenserte for den reduserte grensehandelen.
  • Dette betyr at samlet sett har innenlands salg av rødt og hvitt kjøtt aldri vært høyere enn i 2020.

Nye data for matsvinn i verdikjeden

I 2020 kom en ny rapport med forbedret metodegrunnlag for beregning av matsvinn gjennom verdikjeden. For kjøtt innebærer dette at det er mindre svinn enn tidligere beregnet. Animalia har valgt å bruke gamle matsvinndata frem til og med 2018, og nye data fra og med 2019. Derfor er forbrukstallene for 2019 endret i Kjøttets Tilstand 2021, og innebærer en samlet økning på 1,5 kg

Les mer om kjøttforbruk i Kjøttets tilstand 2021