Antibiotikaresistens i husdyrnæringa

Resistenssituasjonen i norsk husdyrproduksjon skiller seg positivt ut sammenlignet med de fleste land i Europa. Det er flere grunner til dette.

Tabellen viser salget av antibiotika til matproduserende dyr inkl. hest, i 29 europeiske land (Kilde: EMA, 2014), samt New Zealand og Australia i 2014 (Kilde: R. Condron, IDF Summit Rotterdam, 2016). For Norge vises forbruket både med og uten fisk.

I Norge er det kun 10 prosent av all antibiotika som brukes til dyr, mens 90 prosent blir brukt til mennesker. Den lave antibiotikabruken gjenspeiles i en gunstig situasjon når det gjelder forekomst av resistente bakterier i husdyrholdet. Husdyrnæringa ønsker å bevare denne situasjonen og forebygge utvikling av resistens, derfor er det satt i verk effektive tiltak for å sikre at forekomsten av antibiotikaresistens i husdyrpopulasjonen forblir så lav som mulig.

Friske dyr trenger ikke antibiotika

Forebyggende helsearbeid har lenge vært vektlagt, slik som smitteforebyggende tiltak og bruk av vaksiner. Norge har videre hatt lang tradisjon for å bekjempe alvorlige, smittsomme sjukdommer og iverksette tiltak for å hindre nye sjukdommer å komme til Norge. Vi er frie for en rekke husdyrsjukdommer som er utbredt i resten av Europa.  

Målretta avl

I tillegg er det gjennomført en målretta avl for friske og robuste dyr. Basert på systematiske helsekortregistreringene for melkekyr fra 1975 har det blant annet vært mulig å oppnå betydelig reduksjon av mastitt (jurbetennelse) hos storfe. 

Restriktiv bruk

Norske veterinærer, bønder, husdyrnæring og myndigheter har lenge hatt en restriktiv holdning til bruk av antibiotika, spesielt etter 1995 og oppstarten av prosjektet Friskere dyr og mindre bruk av antibiotika. En samla husdyrnæring oppnådde en nedgang i bruken av antibiotika på nærmere 40% fra 1996 til 2001. Dette er basert på tall for omsetning av veterinærmedisinske preparater hos grossist. Prosjektet medførte også en ytterligere dreining mot bruk av smalspektrede typer antibiotika som er lite resistensdrivende.

I Norge brukes ikke antibiotika som vekstfremmende middel (fôrantibiotika) eller til rutinemessig forebygging i noen av husdyrproduksjonene. Det har lenge vært et generelt forbud mot bruk av fôrantibiotika.

Ut over dette forbyr norsk regelverk at veterinærer kan ha avanse ved salg av antibiotika og andre legemidler. De har dermed ingen økonomisk fordel av å rekvirere antibiotika til dyr, slik det er i en del andre land.

Disse og flere faktorer danner grunnlaget for at bruken av antibiotika i Norge og Norden er blant de laveste i Europa.

God dyrevelferd

God dyrevelferd og en bærekraftig økonomi i norsk husdyrproduksjon betinger fortsatt bruk av antibiotika til behandling av sjuke dyr når det er behov for det. Samtidig må utvikling av antibiotikaresistens forhindres gjennom optimal bruk.

Felles handlingsplan

For å ivareta og ytterligere forbedre sitasjonen lanserte husdyrnæringa en felles handlingsplan mot antibiotikaresistene bakterier i juni 2017.