Fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier

Fjørfenæringa har, ut fra en føre-var-tilnærming, et mål om en lavest mulig forekomst av resistens i normalfloraen hos fjørfe.

Næringas felles verktøy for å nå dette målet er handlingsplanen som ble iverksatt første gang i 2014. Den revideres årlig på grunnlag av ny kunnskap, resultater fra tidligere år og utviklingen i forekomst.