Hva leter du etter?

Fjørfenæringas handlingsplan mot resistente bakterier

Fjørfenæringa har, ut fra en føre-var-tilnærming, et mål om en lavest mulig forekomst av resistens i normalfloraen hos fjørfe.


Publisert: 21 jun, 2017 Oppdatert: 22 sep, 2017

Næringas felles verktøy for å nå dette målet er handlingsplanen som ble iverksatt første gang i 2014. Den revideres årlig på grunnlag av ny kunnskap, resultater fra tidligere år og utviklingen i forekomst.