Husdyrnæringas felles handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier

Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer som representerer husdyrorganisasjonene i Norge.

Animalia ved Synnøve Vatn har ledet arbeidsgruppa som har bestått av representanter fra Tine, Nortura, Tyr, Norsvin, Norsk Sau og geit, Norsk Fjørfelag samt Helsetjenestene for fjørfe, sau og svin ved Animalia.I tillegg har representanter fra Bondelaget og KLF, samt  Den norske veterinærforening bidratt.

I tillegg til mål og tiltak inneholder handlingsplanen en kort introduksjon til temaet og en fyldig bakgrunn som beskriver situasjonen for norske husdyr i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Hovedmål

Norsk husdyrnæring skal forebygge forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos norske husdyr gjennom aktivt forebyggende helsearbeid, organisert sjukdomsbekjempelse og forsvarlig og riktig behandling av sjuke dyr.

Viktigste tiltak

Det viktigste tiltaket er det kontinuerlige arbeidet med å ivareta og forbedre norsk dyrehelse. Slik unngås unødig bruk av antibiotika med tilhørende risiko for resistensutvikling. Som tidligere nevnt, vil dette være forebyggende helsearbeid og målrettet avl for friske dyr. 

De tre viktigste forbedringsområdene

Når det gjelder forbedringsområder, er det viktig å sikre en pålitelig og fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjonen. Dyrehelseportalen er næringas viktigste verktøy for dokumentasjon og økt innrapportering er et prioritert mål.

Videre har vi en svært gunstig situasjon når det gjelder dyrehelse, antibiotikabruk og forekomst av resistens. Derfor er introduksjon av nye sjukdommer eller resistente bakterier via mennesker og dyr en større trussel enn utvikling av resistens grunnet antibiotikabehandling i norske besetninger. Smittebeskyttelse både nasjonalt og lokalt på den enkelte gård er derfor noe som krever enda mer fokus.

Et tredje forbedringsområde er å sikre at det brukes riktig preparat og riktig dose relatert til diagnose. Optimal behandling av sjuke dyr er imidlertid viktig for å ivareta dyrevelferd og en bærekraftig produksjon.

Husdyrnæringas felles handlingsplan mot antibiotikaresistens