Dyrehelseportalen

Dyrehelseportalen (DHP) er et nettsted for registrering av helsedata, inseminasjon og uthenting av matkjedeinformasjon.

Logg inn i Dyrehelseportalen

Bestill brukernavn og passord for veterinær
Bestill brukernavn og passord for slakteri

Brukerstøtte: Hverdager mellom 09.00-15.00. Telefon: 917 74 122.  E-post: dyrehelseportalen@animalia.no 

Om Dyrehelseportalen

Kjøttbransjen, sammen med Tine og Geno, gikk i 2010 sammen om å etablere Dyrehelseportalen for å møte et økende behov for sikre og oppdaterte opplysninger om helsehendelser og medisinbruk for produksjonsdyr. En hovedidé er at enkel og sikker rapportering sikrer både at data blir rapportert og at kvaliteten blir god. Prinsippet om at data rapport en gang, ett sted og deretter tilgjengeliggjøres for alle som har rettmessig behov for dem, ligger til grunn.

Dyrehelseportalen har to sentrale elementer:

  1. Et rapporteringssted Dyrehelseportalen der veterinærer og produsenter kan rapportere helsehendelser og medisinbruk og seminpersonell kan rapportere seminhendelser.
  2. En kommunikasjonssentral der opplysninger om helsehendelser, medisinbruk og semindata kvalitetssikres og fordeles til brukere som har rettmessig behov for dem.

Kommunikasjonssentralen skal sikre datautveksling med dagens fagsystemer for veterinærer og produsenter. Det innebærer at veterinærer som bruker de journalsystemene som i dag er mest bruk blant stordyrpraktikere, vil kunne rapportere fra dette uten merarbeid. Dyrehelseportalen er åpen for alle relevante fagsystemleverandører som ønsker å slutte seg til.

Medlemmer av de ulike husdyrkontrollene vil få helseopplysninger rapportert av veterinær i Dyrehelseportalen inn i sin husdyrkontroll, og skal selv rapportere helsehendelser i sin husdyrkontroll der veterinær ikke er involvert. En slik tovegs datautveksling mellom Dyrehelseportalen og de ulike husdyrkontrollene sikrer at medlemmer av disse kontrollene bidrar med matkjedeinformasjon uten merarbeid. Produsenter som ikke er med i en husdyrkontroll, kan registre direkte i Dyrehelseportalen og vil da kunne rapportere egenbehandlinger som matkjedeinformasjon til slakteriene via Dyrehelseportalen. Etablerte registre både i landbruksnæringa og i det offentlige blir brukt for å lette rapporteringsarbeidet og kvalitetssikre opplysningene. Det innebærer blant annet at Produsentregisteret er tilgjengelig som felles kunderegister, det gjøres oppslag i Mattilsynets husdyrregister og merkeregister for å kvalitetssikre data og Statens legemiddelverks FEST-register brukes ved rapportering av medisiner.

I 2018 ble muligheten for rapportering av semindata inkludert i Dyrehelseportalen for å ivareta behovet for rapportering mellom Geno og seminpersonell. Dette gjør at seminpersonell kan forholde seg til ett og samme fagsystem når de rapporterer helse- og seminbesøk.

En oversikt over hvilke data som registreres og videreformidles finnes på Animalia sin hjemmeside.

Hvorfor Dyrehelseportalen og hva skal opplysningene brukes til?
Innføringen av EUs hygienepakke som norsk forskrift fra 1. mars 2010 skapte helt nye krav til åpenhet gjennom produksjonskjeden. Kravene til matkjedeinformasjon som følge av hygienepakka kan du lese mer om på Mattilsynet sine hjemmesider. Tidligere fantes det papirbaserte systemer som Mattilsynet midlertidig aksepterte, men for å imøtekomme de nye kravene og motta opplysningene på en måte som gjør at de faktisk kan brukes meningsfylt gikk kjøttbransjen i spissen for å realisere idéen om Dyrehelseportalen.

For Dyrehelseportalen har de sentrale oppgavene vært å utvide omfanget av matkjedeinformasjon som tilgjengeliggjøres for slakteriene gjennom portalen. Det har tatt noen år å få avklart kravene til hvilken informasjon som skal foreligge som matkjedeinformasjon. Alle kravene til matkjedeinformasjon vil ikke automatisk bli ivaretatt av portalen, men Dyrehelseportalen har nå blitt en generisk løsning for matkjedeinformasjon der alle slakterier kan hente ekstern matkjedeinformasjon fra en felles kilde og kombinere dette med egne opplysninger om innmeldte dyr til slakt og slakteplan m.m. I tillegg har Mattilsynet en ordning med kontrollspørsmål om matkjedeinformasjon på kjøreseddelen som en sikkerhet for at produsenten er bevisst sitt ansvar også for forhold som systemet ikke fanger.

Mattilsynet har krav til rapportering av utlevering av medisiner fra apotek, veterinær og fôrleverandører. Opplysningen fra veterinær kan rapporteres i skjematjenestene på Mattilsynets nettside, men om man benytter seg av Dyrehelseportalen vil dette rapporteringskravet automatisk bli ivaretatt for dem som rapporter her, samtidig som produsenten mottar disse dataene i sin husdyrkontroll og slakteriene kan hente disse dataene som matkjedeinformasjon.

Den systematiske innsamlingen av helsehendelser og medisinbruk som Dyrehelseportalen sikrer, gir en helt annen oversikt over utviklingen av norsk husdyrhelse enn før. I en tid med store endringer både i husdyrbruket, forvaltingen av husdyrsjukdommer og i trusselbildet, har dette stor verdi og må brukes som et effektivt verktøy for å bevare den gode norske dyrehelsa.

Helsehendelser har blitt rapportert og samlet gjennom mange år, mest effektivt for mjølkekyr, men også i noen grad for andre dyregrupper og produksjoner. De gode gamle grunnene for å samle disse opplysningene er fortsatt like viktige.

  • Forebyggende helsearbeid og produksjonsstyring i den enkelte besetning
  • Avl
  • Generell dokumentasjon
  • Forskning

I tillegg til alle funksjoner og bruksområder som er beskrevet ovenfor, innehar også Dyrehelseportalen en reisemodul hvor seminpersonell (veterinær og semintekniker) registrerer og sender inn reiseopplysninger til Statsforvalter og Geno slik at de får utbetalt reisetilskudd og reiserefusjon fra de to aktørene uten særlig merarbeid.

Hvem står bak Dyrehelseportalen?
Animalia eier og drifter Dyrehelseportalen på vegne av kjøttbransjen, Tine og Geno. I tillegg er andre parter som har store interesser i Dyrehelseportalen med, men ikke som eiere i prosjektet.

Finansiering
I tidlig utviklingsfase av Dyrehelseportalen kom basisfinansieringen fra omsetningsavgift på grunnlag av kjøttbransjens behov for et felles elektronisk system for matkjedeinformasjon. I tillegg hadde Geno, Tine og andre parter med stor interesse i Dyrehelseportalen stor egeninnsats. I driftsfasen, fra og med 2013 er Dyrehelseportalen finansiert gjennom brukerbetaling fra aktører som får nødvendige opplysninger gjennom portalen.