Matkjedeinformasjon

Innføringen av EUs hygienepakke (1. mars 2010) setter krav til åpenhet gjennom produksjonskjeden og krav til matkjedeinformasjon. Regelverket krevet at opplysninger om blant annet helsestatus, eventuelle restriksjoner, behandlinger med veterinærpreparater m.v. i besetningen skal følge med dyrene til slakteriet.

 

I Dyrehelseportalen er det tilgjengelig data på: 

 • Slakteritilknytning: 
  Viser hvilket slakteri produsenten har levert slakt til i løpet av de siste 12 månedene. Om produsenten har levert slakt til flere slakterier vil disse være opplistet her. Om produsenten har kun solgt/kjøpt dyr gjennom slakteriet vil ikke slakteriet bli opplistet her.

 • Informasjon om dyreholdet:
  Viser om dyreholdet er registrert i Husdyrregisteret og om det er et nylig registrert dyrehold. 

 • Produksjonstilskudd:
  Viser om det er søkt om produksjonstilskudd på melkekyr.

 • Restriksjoner:
  Pålagte restriksjoner fra Mattilsynet. Det vil også vises detaljer om mistanke og diagnose knyttet til restriksjonen der dette finnes. Mulige restriksjoner er:
  Brudd: Brudd på merkeregler dyr
  Helsefare: Helsefare
  Sykdom: Sykdom landdyr

 • KSL-status:
  Godkjent KSL-status får kun produsenter som har utført KSL-egenrevisjon i løpet av siste 12 mnd., og i tillegg har lukket eventuelle avvik etter ekstern KSL-revisjon til avtalt tidsfrist. 

 • Helsestorfe:
  BRSV- og BCoV-status: Viser besetningens status for BRSV og BCoV.
  Grønn status betyr: Negativt resultat for begge virusene på siste prøve tatt. Denne prøven kan ikke være eldre enn 410 dager. 
  Rød status betyr: Positivt resultat for en eller begge virusene ved siste prøve eller ikke levert prøve de siste 410 dagene, eller der symptomer er meldt til beredskapstelefonen og dette er siste hendelse. 

  Helsestorfe-attest: Viser besetningens helsestorfe-attest.
  Dette er en attest som dokumenterer smitterisiko og -sikring i besetningen. Attesten er gyldig (grønn) i 16 mnd. Rød status betyr ikke godkjent attest eller manglende attest.

  Besetninger som har fått score 1 på smitteverndelen på besøk i dyrevelferdsprogrammet for storfe får automatisk gyldig helsestorfeattest. 

  Klauv-status: Viser besetningens klauvhelsestatus.
  Grønn status betyr at følgende punkter er oppfylt:

  • Klauvskjæringsfrekvens i besetningen siste 12 mnd. er minst 0,9 
  • Besetningen har ikke registrerte tilfeller av digital dermatitt (DD) siste 24 mnd.
  • Dersom besetningen har hatt DD for mer enn 24 mnd. siden er krav om klauvskjæringsfrekvens på minst 1,8 per år siste 24 mnd uten ny påvisning av DD.
  • Det har vært maksimalt 2 tilfeller av klauvspalteflegmone siste 6 mnd.

   Ved beregning av klauskjæringsfrekvens er det kun klauvskjæring utført av veterinær, klauvskjærer i Norsk Klauvskjærerlag og produsent med godkjent kurs som teller. Se klauvstatus for mer informasjon

 • Hvis alle tre statusene ovenfor er grønne så er besetningen en godkjent Helsestorfebesetning. Se Helsestorfe for mer informasjon 
 •  
 • Helsegris:
  Viser besetningenes statuser i Helsegrissytemet.
   
 • Merknader i besetningen:
  Viser om det er registrert magre dyr, høy forekomst av kassasjoner, kassasjoner siste 3 år, AM-registreringer siste 5 år eller høy forekomst av USR i besetningen. Registreringene avhenger av dyreslag. Mattilsynet og slakteribransjen setter grensene for «høy forekomst» og disse grensene kan bli justert over tid.  

 • AM/PM:
  Andel koder på levende slaktedyr (AM-koder) eller slakt (PM-koder) i forhold til antall slakt produsenten har levert. Andelen vises for siste levering, de siste tre månedene og for det siste året. DHP viser ikke konsekvensekodene for de ulike kodene. 

 • USR:
  Andel utvidet sjukdomsregistreringskoder i forhold til antall slakt produsenten har levert. Andelen vises for siste levering, de siste tre månedene og for det siste året. DHP viser ikke konsekvensekodene for de ulike kodene.

 • Helsehendelser i besetningen:
  Viser helseregistreringer utført av veterinær eller produsenten selv. Registreringen kan ha blitt gjort enten direkte eller via andre fagsystem/journalsystem. Produsenten kan også benytte sin husdyrkontrollene for å rapportere egenbehandlinger (foreløpig Storfekjøttkontrollen, Sauekontrollen eller Ammegeitkontrollen

  Behandlinger hvor tilbakeholdelsestiden ikke er utløpt enda er markert med rødt, andre tilbakeholdelsestider nærmere enn 7 dager i forhold til dagens dato er merket med gult. Registreringene vises i omvendt kronologisk rekkefølge basert på tilbakeholdelsesfrister på besøk innenfor valgt tidsperiode. OBS: Besøk registrert av produsenten selv hvor preparat og tilbakeholdelsesfrister ikke er fylt ut vises nederst. 

  Tidsperioden man henter ut helseregistreringer for er enten 8 eller 12 måneder tilbake i tid fra dagens dato. På oversikten vil både fra og med dato vises samt dato med tidspunkt for uthenting av matkjedeinformasjon. 

 

Brukerveiledning:

Opphenting av tilgjengelig matkjedeinformasjon

Velg produsenter:

Når du har logget deg inn velger du Matkjedeinformasjon i toppmenyen og deretter søker opp en produsent som du skal hente matkjedeinformasjon ut ifra. Søket på produsent er svært fleksibelt og du kan søke på hele eller deler av produsentnummeret, fornavn, etternavn, postnummer og poststed. Aktuelle produsenter vises i en rullegardin. Rullegardinen viser kun 25 rader om gangen, prøv derfor og skriv så mye du kan i søkefeltet selv om produsenten ikke vises i rullegardinen. Listen over produsenter er hentet fra Produsentregisteret, ta kontakt med oss om du ikke finner en produsent.

Når du velger en produsent i produsentlisten blir matkjedeinformasjon automatisk lastet opp for den produsenten.

Innsyn:

De ulike slakteriene har fritt innsyn i opplysninger fra dyrehold som har levert slakt til anlegget de siste 12 månedene. Dersom den aktuelle produsenten ikke har levert slakt til slakteriet de siste 12 månedene vil du få frem informasjon der det blir informert om at det bli sendt ut en SMS til produsenten om at et søk på han er foretatt.

Via SMS får produsenten beskjed om at det aktuelle slakteriet har bedt om innsyn i matkjedeinformasjon fra din produksjon. Videre blir produsenten informert om at han kan kontakte brukeren i det aktuelle slakteriet ved spørsmål.

Velg dyrehold:

Om produsenten står som eier av kun et dyrehold i Mattilsynets dyreholdsregister vil dette dyreholdet bli automatisk valgt. Om produsenten ikke står registrert med dyrehold eller står registrert med flere dyrehold hos Mattilsynet må man velge fra nedtrekksmenyen. Det er kun mulig å hente ut matkjedeinformasjon for Storfe, Sau, Geit og Gris. Ved valg av Sau, Geit og Gris får man en helsehendelsesrapport for hele besetningen. Ved valg av Storfe kan man hente ut helsehendelsesrapport på hele besetningen eller kun på utvalgte individer.

Velg individer (kun for storfe):

Knappen Velg individer kommer frem om man har valgt dyreholdet storfe og det er registrert helsehendelser i besetningen. Denne knappen viser også hvor mange innmeldte individer som finnes i Husdyrregisteret på denne produsenten, samt hvor mange individer man eventuelt har valgt.

For å velge enkeltindivider kan man trykke på Velg individ knappen og deretter huke av foran ønsket individ / individer. Antall individer valgt vises nederst i vinduet. Klikk deretter på Lukk eller utenfor «vinduet».

OBS: Om man ønsker å hente ut helsehendelser for alle individene det er registrert helsehendelser på i denne besetningen (for valgt tidsrom) så trenger man ikke velge noe her.

Velg rapportinnhold:

Automatisk så vises det DHP har av matkjedeinformasjon i rapporten, men man kan velge å ikke vise alt i rapporten ved å fjerne haken foran innholdet. Det er mulig å fjerne helseregistreringene, AM/PM data og USR-data fra rapporten.

Det er også mulig å endre på tidsperioden man henter ut helseregistreringer fra, man kan velge mellom 8 eller 12mnd tilbake i tid fra d.d. På rapporten vil både fra og med dato vises samt dato med tidspunkt for uthenting av matkjedeinformasjon vises.

Nullstill  rapport:

Man kan hente opp flere produsenter etter hverandre. Disse vil da legge seg i den samme rapporten. Trykk på Nullstill rapport for å «tømme» rapporten.

Rapporten blir oppdatert hver gang man legger til en ny produsent eller endrer tidsperiode for opphenting av helsehendelser.