Matkjedeinformasjon

Innføringen av EUs hygienepakke (1. mars 2010) setter krav til åpenhet gjennom produksjonskjeden og krav til matkjedeinformasjon. Regelverket krevet at opplysninger om blant annet helsestatus, eventuelle restriksjoner, behandlinger med veterinærpreparater m.v. i besetningen skal følge med dyrene til slakteriet.

Dyrehelseportalen presenterer tilgjengelig matkjedeopplysninger for slakteriene, slik disse dataene kan tas ut før dyrene ankommer slakteriet og slakteriet kan deretter vurdere informasjonen.

I Dyrehelseportalen er det tilgjengelig data på:

 • Slakteritilknytning: 
  Viser hvilket slakteri produsenten har levert slakt til i løpet av de siste 12 månedene. Om produsenten har levert slakt til flere slakterier vil disse være opplistet her. Om produsenten har kun solgt/kjøpt dyr gjennom slakteriet vil ikke slakteriet bli opplistet her.
 • Restriksjoner:
  Pålagte restriksjoner fra Mattilsynet. Mulige restriksjoner er:
  Brudd: Brudd på merkeregler dyr
  Helsefare: Helsefare
  Sykdom: Sykdom landdyr
 • KSL-status:

  Godkjent KSL-status får kun produsenter som har utført KSL-egenrevisjon i løpet av siste 12 mnd., og i tillegg har lukket eventuelle avvik etter ekstern KSL-revisjon til avtalt tidsfrist.

 • Besetningenes status i kontrollprogrammet for BRSV og BCoV (gjelder storfe):
  Grønn status betyr: Negativt resultat for begge sjukdommene på siste prøve tatt. Denne prøven kan ikke være eldre enn 1 år.
  Rød status betyr: Positivt resultat for en eller begge sjukdommene ved siste prøve eller ikke levert prøve det siste året.
 • AM/PM:
  Andel koder på levende slaktedyr (AM-koder) eller slakt (PM-koder) i forhold til antall slakt produsenten har levert. Andelen vises for siste levering, de siste tre månedene og for det siste året. DHP viser ikke konsekvensekodene for de ulike kodene.
 • USR:
  Andel utvidet sjukdomsregistreringskoder i forhold til antall slakt produsenten har levert. Andelen vises for siste levering, de siste tre månedene og for det siste året. DHP viser ikke konsekvensekodene for de ulike kodene.
 • Helsesendelser i besetningen: 
  Helse og medisinbruk registrert inn i Dyrehelseportalen, enten direkte eller via fagsystemet ProfVet. Samt helse og medisinbruk rapportert av produsenten selv i sin husdyrkontroll (Storfekjøttkontrollen eller Sauekontrollen).

Vi håper også på sikt å få inn aktuell matkjedeinformasjon registrert i andre systemer, inkludert Mattilsynet, inn i denne portalen slik at dataene blir så fullstendig som mulig. Matkjedeinformasjonen vil også være tilgjengelig på webservice når det enkelte slakteriet ønsker det.

Brukerveiledning:

- Opphenting av tilgjengelig matkjedeinformasjon

Velg en eller flere produsenter:

Når du har logget deg inn velger du Matkjedeinformasjon i toppmenyen og deretter søker opp en produsent som du skal hente matkjedeinformasjon ut i fra. Søket på produsent er svært fleksibelt og du kan søke på hele eller deler av produsentnummeret, fornavn, etternavn, postnummer og poststed. Aktuelle produsenter vises i en rullegardin. Rullegardinen viser kun 25 rader om gangen, prøv derfor og skriv så mye du kan i søkefeltet selv om produsenten ikke vises i rullegardinen. Listen over produsenter er hentet fra Produsentregisteret, ta kontakt med oss om du ikke finner en produsent.

Ved å trykke på pluss tegnet som dukker opp etter man har valgt navn og art på en produsent kan man hente opp matkjedeinformasjon fra flere produsenter samtidig. Fyll ut riktig produsent, art og eventuelt individer på de produsentene du ønsker å hente ut informasjon på og deretter velg rapportinnhold og Vis rapport. Du vil da få opp en felles rapport fordelt på de ulike produsentene du har med i rapporten.

Velg dyrehold:

Om produsenten står som eier av kun et dyrehold i Mattilsynets dyreholdsregister vil dette dyreholdet bli automatisk valgt. Om produsenten ikke står registrert med dyrehold eller står registrert med flere dyrehold hos Mattilsynet må man velge fra nedtrekksmenyen. Det er kun mulig å hente ut matkjedeinformasjon for Storfe, Sau, Geit og Gris. Ved valg av Sau, Geit og Gris får man en helsehendelsesrapport for hele besetningen. Ved valg av Storfe kan man hente ut helsehendelsesrapport på hele besetningen eller kun på utvalgte individer.

Velg individer (kun for storfe):

Knappen Velg individer kommer frem om man har valgt dyreholdet storfe. Denne knappen viser også hvor mange innmeldte individer som finnes i Husdyrregisteret på denne produsenten, samt hvor mange individer man eventuelt har valgt.

For å velge enkeltindivider kan man trykke på Velg individ knappen og deretter huke av foran ønsket individ / individer. Antall individer valgt vises nederst i vinduet. Klikk deretter på Lukk eller utenfor «vinduet».

OBS: Om man ønsker å hente ut helsehendelser for alle individene det er registrert helsehendelser på i denne besetningen (for valgt tidsrom) så trenger man ikke velge noe her.

Velg rapportinnhold:

Automatisk så vises det DHP har av matkjedeinformasjon i rapporten, men man kan velge å ikke vise alt i rapporten ved å fjerne haken foran innholdet. Det er mulig å fjerne helseregistreringene, AM/PM data og USR-data fra rapporten.

Det er også mulig å endre på tidsperioden man henter ut helseregistreringer fra, man kan velge mellom 8 eller 12mnd tilbake i tid fra d.d. På rapporten vil både fra og med dato vises samt dato med tidspunkt for uthenting av matkjedeinformasjon vises.

Vis rapport:

De ulike slakteriene har fritt innsyn i opplysninger fra dyrehold som har levert slakt til anlegget de siste 12 månedene. Dersom den aktuelle produsenten ikke har levert slakt til slakteriet de siste 12 månedene vil du ved å trykke på Vis rapport knappen få opp en informasjonboks der det blir informert om at det bli sendt ut en SMS til produsenten om at et søk på han er foretatt.

Via SMS får produsenten beskjed om at det aktuelle slakteriet har bedt om innsyn i matkjedeinformasjon fra din produksjon. Videre blir produsenten informert om at han kan kontakte brukeren i det aktuelle slakteriet ved spørsmål.

Rapporten viser:
- Restriksjoner
- KSL-status
- BRSV og BCoV status på storfe
- AM/PM data
- USR data
- Helsehendelser: Helseregistreringer utført av veterinær eller produsenten selv. Behandlinger hvor tilbakeholdelsestiden ikke er utløpt enda er markert med rødt, andre tilbakeholdelsestider nærmere enn 7 dager i forhold til dagens dato er merket med gult. Registreringene vises i omvendt kronologisk rekkefølge basert på tilbakeholdelsesfrister på besøk innenfor valgt tidsperiode. OBS: Besøk registrert av produsenten selv hvor preparat og tilbakeholdelsesfrister ikke er fylt ut vises nederst.

Lagre en mal slik at spørringen kan enkelt gjentas på en senere dato

Etter at man har søkt frem flere produsenter kan man lagre sine egne spørringer for rapportuthenting. En slik spørring/mal kan lett lages for eksempel for et lass, leveranse eller en slaktedag. Spørringen bevares for å kunne gjentas på en seinere dato (f eks ankomst slakteri) og da sjekke om det har kommet inn nye opplysninger siden forrige gang samme spørring ble gjennomført.

Denne malen vil bli liggende tilgjengelig for alle som er brukere innenfor det aktuelle slakteriet.

Hent først opp de aktuelle produsentene og trykk deretter på Lagre som mal. Fyll deretter ut:

Navn: Skriv inn et navn du ønsker på malen, eks Leveranse XXX.
Rapportdato: Velg rapport dato, for eksempel leveransedato eller slaktedato. Denne datoen kan gjerne være frem i tid, slik at utvalgskriteriene for rapporten er klar ved for eksempel ankomst slakteri. Datoen vil bli blåmarkert i mal-listen når den har dagens dato.
Utløpsdato: Du må også velge gyldig til dato, dette er datoen for hvor lenge malen skal være i mal-listen. Etter denne gyldighetsdatoen forsvinner malen fra listen, og vil ikke kunne bli hentet opp igjen. Datoen blir automatisk satt til en uke etter rapportdato, men denne kan endres til ønsket dato.
Slakteritilknytning: Om du er tilknyttet flere slakterier må du velge hvilket slakteri som malen skal være knyttet til. Malen vil da bli liggende tilgjengelig for alle som er brukere innenfor det aktuelle slakteriet.
Klikk deretter Lagre knappen.
Man kan foreløpig ikke endre eller slette en eksisterende mal.

Bruke mine maler

For å hente opp en lagret mal trykker man på Mal i toppmenyen og trykker deretter på malen som man ønsker å hente opp. Malen legger seg i Matkjedeinformasjonsbildet og man kan velge å vise rapporten slik den er, endre på utvalgskriteriene før man henter rapporten opp eller lagre den som en ny mal med nye utvalgskriterier.