Hva leter du etter?

Helsestorfe

Helsestorfe er bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe. Formålet er å bidra til bedre helse- og smittebeskyttelse i norske storfebesetninger.


Publisert: 06 feb, 2017 Oppdatert: 06 feb, 2017

FORMÅL

Helsestorfe skal bidra til:

Generelt bedre helse og smittebeskyttelsesstatus i norske storfe besetninger.

Sikre besetninger med god helsestatus tilgang på dyr med samme status.

Begrense risikoen for spredning av smittsomme sykdommer.

Understøtte storfenæringens kontrollprogram mot bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV).

2. KRAV TIL HELSESTORFE

Det er to hovedkrav for å bli godkjent Helsestorfebesetning.

 1. Besetningen skal være dokumentert fri for BRSV og BCoV. Det dokumenteres med prøve til Tines Mastittlaboratorium i Molde. Status gjelder ett år, forutsatt at det ikke skjer hendelser som for eksempel sjukdomsutbrudd. Alle besetninger med grønn status får varsling på SMS etter 330 dager om at ny prøve må sendes inn.
 2. Besetningsattest Helsestorfe er godkjent. Denne besetningsattesten fylles ut sammen med veterinær. Den godkjennes av Helsetjenesten for Storfe. Attesten er gyldig ett år.


Til punkt 2

Besetningsattesten skal dokumentere at besetningen tilfredsstiller kravene til smittevern. Det er to hovedpunkter:

 1. Fungerende smittesluse for besøkende bestående av: Definert ren og uren sone, egne klær og skotøy for besøkende i besetningen, innlagt varmt og kaldt vann, mulighet for å sette igjen utstyr i smitteslusa. Personer som steller besetningen må enten bruke smitteslusen eller ha annen inngang.
 2. Fungerende smittesluse ved levering av dyr (livdyr og slaktedyr). Smitteslusen skal sikre at transportøren ikke kommer inn i husdyrrom, at besetningens eget personell ikke går inn på dyrebilen eller tilbake fra dyrebil til husdyrrommet uten bytte av klær og skotøy, og at dyr ikke kan returnere til husdyrrommet.

Besetningsattest fylles ut av produsent og veterinær. Begge skriver under. Ved hver levering av livdyr (alle kategorier) skal eier skriftlig bekrefte attesten.

Dersom det etter uttak av prøve er symptomer på BRSV eller BCoV infeksjon, skal dette umiddelbart meldes til Tines Beredskapstelefon via besetningens veterinær.

Helsestorfebesetninger kan ikke kjøpe inn dyr fra besetninger med rød status. Dersom dette skjer må grønn status dokumenteres med ny prøve til Mastittlaboratoriet i Molde. Ny prøve skal tas minst 30 dager etter at innkjøpt dyr er satt inn i besetningen.

3. ØKONOMISKE VILKÅR

Avlsdyr og fôringsdyr/kalver fra besetninger med Helsestorfestatus får et pristillegg:

 • Kr. 1000,- for avlsdyr
 • Kr. 400,- for kalver/fôringsdyr

Egenandelen på transport skal være den samme som for annen omsetning av livdyr.

4. KRAV TIL SLAKTERIENE

Slakteriene har innarbeidet Bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe – Helsestorfe i sine leveringsvilkår.

 • Slakteriene skal aktivt bidra til at de smittebeskyttelsestiltak produsenten legger opp til overholdes.
 • Slakteriene skal så langt mulig videreformidle dyr fra besetninger med Helsestorfestatus til besetninger med samme status. Det skal alltid informeres aktivt om dyrenes helsestatus ved omsetning.
 • I situasjoner der produsentene selv står for formidling og transport, og slakteriet involveres i det økonomiske oppgjøret, skal slakteriet aktivtarbeide for at dette regelverket legges til grunn for smittebeskyttelsesnivå og prising av dyrene.
 • Merprisen for dyr fra besetninger med Helsestorfestatus skal viderefaktureres kjøper.
 • Dyr med Helsestorfestatus skal transporteres separat og dyrebilen skal alltid være vasket og desinfisert før transport av denne kategorien dyr.

5. OPPFØLGING

Alle slakterier rapporterer årlig til bransjestyret om oppfølging og gjennomføring av dette regelverket. I forbindelse med bransjestyrets gjennomgang av dette skal behovet for revisjon av regelverket vurderes.

Regelverket trådte i kraft 1. januar 2017