Helsestorfe

Helsestorfe er bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe. Formålet er å bidra til bedre helse- og smittebeskyttelse i norske storfebesetninger.

FORMÅL

Helsestorfe skal bidra til:

 • Bedre helse og smittebeskyttelsesstatus i norske storfe besetninger.
 • Sikre besetninger med god helsestatus tilgang på dyr med samme status.
 • Begrense risikoen for spredning av smittsomme sykdommer.

2. KRAV TIL HELSESTORFE

Det er tre hovedkrav for å bli godkjent Helsestorfebesetning.

 • Besetningen skal være dokumentert fri for BRSV og BCoV. Det dokumenteres med prøve til Tines Mastittlaboratorium i Molde. Status gjelder i 410 dager, forutsatt at det ikke skjer hendelser som for eksempel sjukdomsutbrudd. Alle besetninger med grønn status får varsling på SMS etter 350 dager om at ny prøve må sendes inn.
 • Det er ikke påvist digital dermatitt i besetningen. Når klauvhelsestatus foreligger i løpet av 2020 skal denne være grønn.
 • Besetningsattest Helsestorfe er godkjent. Denne besetningsattesten fylles ut sammen med veterinær. Den godkjennes av Helsetjenesten for Storfe. Attesten er gyldig ett år.


Til punkt 2

Besetningsattesten skal dokumentere at besetningen tilfredsstiller kravene til smittevern. Det er tre hovedpunkter:

 • Fungerende smittesluse for besøkende bestående av: Definert ren og uren sone, egne klær og skotøy for besøkende i besetningen, innlagt varmt og kaldt vann, mulighet for å sette igjen utstyr i smitteslusa. Personer som steller besetningen må enten bruke smitteslusa eller ha annen inngang.
 • Fungerende smittesluse ved levering av dyr (livdyr og slaktedyr). Denne smitteslusa skal sikre at transportøren ikke kommer inn i husdyrrom, at besetningens eget personell ikke går inn på dyrebilen eller tilbake fra dyrebil til husdyrrommet uten bytte av klær og skotøy, og at dyr ikke kan returnere til husdyrrommet.
 • Det skal ved hvert besøk evalueres om de ulike delene av smittevernet kan forbedres.

Besetningsattest fylles ut av produsent og veterinær. Begge skriver under. Dersom det etter uttak av prøve er symptomer på BRSV eller BCoV infeksjon, skal dette umiddelbart meldes til Tines Beredskapstelefon via besetningens veterinær.

Helsestorfebesetninger kan ikke kjøpe dyr fra besetninger med rød status. Dersom dette skjer må grønn status dokumenteres med ny prøve til Mastittlaboratoriet i Molde. Ny prøve skal tas minst 30 dager etter at innkjøpt dyr er satt inn i besetningen.

3. ØKONOMISKE VILKÅR

Avlsdyr og fôringsdyr/kalver fra besetninger med Helsestorfestatus får et pristillegg:

 • Kr. 1000,- for avlsdyr
 • Kr. 400,- for kalver/fôringsdyr. Tillegget for kalv faller midlertidig bort fra 1. mai 2020 fordi det er vanskelig å oppnå denne merprisen i markedet. 

Egenandelen på transport skal være den samme som for annen omsetning av livdyr.

4. KRAV TIL SLAKTERIENE

Slakteriene har innarbeidet Bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe – Helsestorfe i sine leveringsvilkår.

 • Slakteriene skal aktivt bidra til at de smittebeskyttelsestiltak produsenten legger opp til overholdes.
 • Slakteriene skal så langt mulig videreformidle dyr fra besetninger med Helsestorfestatus til besetninger med samme status. Det skal alltid informeres aktivt om dyrenes helsestatus ved omsetning.
 • I situasjoner der produsentene selv står for formidling og transport, og slakteriet involveres i det økonomiske oppgjøret, skal slakteriet aktivt arbeide for at dette regelverket legges til grunn for smittebeskyttelsesnivå og prising av dyrene.
 • Merprisen for dyr fra besetninger med Helsestorfestatus skal viderefaktureres kjøper.
 • Dyr med Helsestorfestatus skal transporteres separat og dyrebilen skal alltid være vasket og desinfisert før transport av denne kategorien dyr.