Dyrevelferdsprogram for storfe

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 2022.

Fra 1. januar 2022 til 1. mai 2023 skal alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr innrulleres i dyrevelferdsprogrammet. 

Dyrevelferdsprogrammet for storfe skal dokumentere status og regelverksetterlevelse, dyrevelferdstiltak utover regelverket, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

Innrullering av besetninger

For å få en en jevn innrullering av de rundt 10 000 aktuelle storfebesetningene, får hver besetning en fastsatt periode for gjennomføring av det første DVP-besøket av veterinær. Det vil bli sendt ut varsler i god tid, for å sikre at alle er oppmerksomme på sin periode.

Hele næringa står bak

Hele storfenæringa står bak programmet. Det vil si Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Q-meieriene, TINE, Tyr, Geno, samt faglagene ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. En egen referansegruppe med produsenter har vært konsultert underveis. Det samme har Den norske veterinærforeningen (DNV) og ulike fagmiljøer.

Dyrevelferdsprogrammet (DVP) inkluderer alle storfeprodusenter med mer enn 10 storfe. Det omfatter ca. 99 prosent av alle storfe og ca. 93 prosent av alle besetninger. Besetningene vil innrulleres i dyrevelferdsprogrammet over en periode på 16 måneder fra 1. januar 2022.

Veterinærbesøk – et sentralt element

Et viktig element i dyrevelferdsprogrammet er veterinærbesøket. I løpet av innrulleringsperioden skal alle storfebesetninger som omfattes av dyrevelferdsprogrammet ha gjennomført et veterinærbesøk, et såkalt DVP-besøk. Under besøket skal veterinæren gå gjennom hele storfebesetningen sammen med produsenten, og spørsmål om utvalgte velferdsindikatorer skal besvares og dokumenteres i et samarbeid mellom veterinær og produsent. Eksempler på slike dyrebaserte indikatorer er renhet, hold og halthet.

Produsentene må selv inngå avtale med en veterinær om besøk. DVP-besøk skal gjennomføres seinest hver 16. måned deretter.

En egen veileder for DVP-besøket er laget slik at produsenten kan være forberedt på besøket og veterinær skal få best mulig grunnlag for å utføre et nyttig besøk. Veilederen, som fortsatt er under arbeid, vil bli tilgjengelig på animalia.no tidlig høst 2021.

Reaksjoner ved avvik som ikke lukkes

For å i størst mulig grad sikre at kjøtt og mjølk kommer fra dyr som har hatt akseptabel dyrevelferd, vil varemottakerne iverksette økonomisk trekk ved manglende dokumentasjon på dyrevelferdsbesøk siste 16 måneder og/eller manglende lukking av avvik (score 3) på dyrevelferdsbesøk innen oppsatt frist.

Det er derfor etablert en trekkordning med to nivåer for kjøtt og ett nivå for mjølk. Dersom kriteriene over ikke er oppfylt, iverksetter varemottaker på kjøtt et dyrevelferdstrekk i størrelsesorden 1 kr/kg 15 dager etter at fristen er utløpt. Dersom avvik ikke er lukket innen 45 dager etter fristen (dvs. etter ytterligere 30 dager), er DVP storfe-status ikke godkjent og KSL-trekk iverksettes på både mjølk og kjøtt fra storfe.

Se også: